Suministros - 449707-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Płońsk: Autobuses de servicio público

2020/S 187-449707

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Miasto Płońsk reprezentowana przez Burmistrza Miasta Płońsk
Número de identificación fiscal: 130377847
Dirección postal: ul. Płocka 39
Localidad: Płońsk
Código NUTS: PL922 Ciechanowski
Código postal: 09-100
País: Polonia
Correo electrónico: plonsk@plonsk.pl
Teléfono: +48 236622691/ +48 236631300
Fax: +48 236631340
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.plonsk.pl
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Płoński
Número de identificación fiscal: 130377712
Dirección postal: ul. Płocka 39
Localidad: Płońsk
Código NUTS: PL922 Ciechanowski
Código postal: 09-100
País: Polonia
Correo electrónico: urzad@powiat-plonski.pl
Teléfono: +48 236624039
Fax: +48 236633816
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.powiat-plonski.pl
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”: dostawa 1 autobusu o napędzie elektrycznym oraz 1 autobusu o napędzie spalinowym

Número de referencia: ZP.271.5.2020
II.1.2)Código CPV principal
34121100 Autobuses de servicio público
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Część I: dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy mini, niskowejściowego o napędzie elektrycznym.

Część II: dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy mini, niskowejściowego o napędzie spalinowym.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 943 250.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część I: dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy mini, niskowejściowego o napędzie elektrycznym

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121400 Autobuses de plataforma rebajada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL922 Ciechanowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Płońsk

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego pojazdu przeznaczonego do komunikacji miejskiej. Zamawiający wymaga daty produkcji autobusu na przełomie IV kwartał 2020 – I kwartał 2021. Pojazd nie może być autobusem prototypowym.

2) Pojazd musi spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 poz. 2022 z późn. zmianami).

3) Autobus musi spełniać wymagania określone w regulaminie nr 107 EKG ONZ i w rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. z 2015 r. poz. 1475).

4) Autobus musi posiadać ważne „Świadectwo homologacji typu pojazdu lub świadectwo homologacji typu WE pojazdu”, zwane dalej „świadectwem homologacji”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2020 poz. 110 z późn. zmianami.

5) Oferowany autobus musi być wykonany przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów niepalnych, szczególnie w zakresie materiałów użytych do konstrukcji i wyposażenia wnętrza nadwozia.

6) Dostarczany autobus w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego musi odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów i muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do sprzedaży i rejestracji pojazdów.

7) Niniejsze zamówienie obejmuje również (w cenie pojazdu) przeprowadzenie instruktaży dla pracowników operatora Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część II: dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy mini, niskowejściowego o napędzie spalinowym

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34121400 Autobuses de plataforma rebajada
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL922 Ciechanowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Płońsk

II.2.4)Descripción del contrato:

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego, niskoemisyjnego pojazdu przeznaczonego do komunikacji miejskiej. Zamawiający wymaga daty produkcji autobusu na przełomie IV kwartał 2020 – I kwartał 2021. Pojazd nie może być autobusem prototypowym.

2) Pojazd musi posiadać aktualne świadectwo homologacji (pełne) wydane przez ustawowo uprawniony organ bez jakichkolwiek odstępstw lub równoważny dokument dopuszczający do poruszania się i rejestracji pojazdu na terenie RP.

3) Pojazd musi spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

4) Autobus musi spełniać wymagania określone w regulaminie nr 107 EKG ONZ i w rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części Dz.U. z 2015 r. poz. 1475.

5) Oferowany autobus musi być wykonany przy maksymalnym wykorzystaniu materiałów niepalnych, szczególnie w zakresie materiałów użytych do konstrukcji i wyposażenia wnętrza nadwozia oraz posiadać homologację EWG pojazdu odnośnie do palności z badań niepalności elementów wyposażenia przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy wykonanych zgodnie z regulaminem nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) (Dz.Urz. MTiB.2006.6.22).

6) Zamawiający wymaga, aby zużycie energii i emisja zanieczyszczeń były na poziomie nie wyższym niż wartości określone w załączniku XV zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 599/2009 rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 582/2011 z dnia 25 maja 2011 r. wykonującym i zmieniającym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (EURO VI) oraz zmieniającym załączniki I i III do dyrektywy 2007/46 WE Parlamentu Europejskiego i Rady, tj. wartości graniczne poszczególnych emisji zanieczyszczeń nie mogą być wyższe niż:

— emisja tlenku węgla (CO): 4,0 g/kWh,

— całkowita emisja węglowodorów (THC): 0,16 g/kWh,

— emisja tlenków azotu (NOx): 0,46 g/kWh,

— emisja NH3: 10 ppm,

— masa cząstek stałych: 0,01 g/kWh.

Maksymalny poziom zużycia energii podczas stałego cyklu użytkowania autobusu: 5 760 000 MJ.

Maksymalny poziom zużycia energii obliczony został na podstawie następującego wzoru:

Emax = Z (l/100 km) x 36 MJ/l x 800 000 km

gdzie:

— Z (l/100 km) – zużycie oleju napędowego autobusu wg. testu SOTR-2 wynosi przyjętą wartość maksymalną 20,0 l / 100 km,

— 36 MJ/l – wartość energetyczna oleju napędowego (zgodnie z wytycznymi rozporządzenia w sprawie kryteriów innych niż cena),

— 800 000 km – przebieg dla całego cyklu użytkowania autobusu (zgodnie z wytycznymi rozporządzenia).

Maksymalny poziom emisji zanieczyszczeń CO2 wyliczony metodą obliczeniową na podstawie zużycia paliwa w teście SORT2; 0,520 kg/km, został obliczony na podstawie wzoru:

CO2 max = Z (l/100 km) x 2 600 g/l

gdzie:

— Z (l/100 km) to zużycie oleju napędowego wg testu SORT2 przyjęto wartość maksymalną 20,0 l / 100 km,

— 2 600 g/l – przyjęty wskaźnik emisji CO2 na 1 l oleju napędowego.

Wymagane powyżej parametry są oparte na wynikach testu zużycia paliwa SORT-2.

7) Dostarczany autobus w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego musi odpowiadać aktualnym przepisom rejestracji pojazdów i muszą posiadać niezbędne dokumenty dopuszczające do sprzedaży i rejestracji pojazdów.

8) Niniejsze zamówienie obejmuje również (w cenie pojazdu) przeprowadzenie instruktaży dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Parametry techniczne / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem zewnętrznym w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020 konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-052/17, działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 120-291529
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ZP.271.5.2020
Lote nº: 1
Denominación:

Część I: dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy mini, niskowejściowego o napędzie elektrycznym

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Automet Group Sp. z o.o. Sp. k.
Número de identificación fiscal: REGON 180192379
Dirección postal: ul. Stankiewicza 4
Localidad: Sanok
Código NUTS: PL821 Krośnieński
Código postal: 38-500
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 145 250.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 108 725.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: ZP.271.5.2020
Lote nº: 2
Denominación:

Część II: dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy mini, niskowejściowego o napędzie spalinowym

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający unieważnił postępowanie w części II.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania w części II

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania w części II: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania w części II: w przedmiotowym postępowaniu dla części II: dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy mini, niskowejściowego o napędzie spalinowym, wpłynęła jedna oferta. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli „(...) oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na budowę ścieżek rowerowych w ramach działania „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w części II:

część II: dostawa 1 autobusu fabrycznie nowego klasy mini, niskowejściowego o napędzie spalinowym.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia 485 850 PLN, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wynosi 941 934,00 PLN.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty w części II.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.

4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

6. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020