Suministros - 449739-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Maquinaria industrial

2020/S 187-449739

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o.
Dirección postal: ul. Jabłoniowa 55
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-180
País: Polonia
Persona de contacto: 1) w zakresie merytorycznym – Pan Piotr Gołaszewski; 2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych – Pani Lidia Krzyczyńska
Correo electrónico: zut@zut.com.pl
Teléfono: +48 583260100
Fax: +48 583221576
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zut.com.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/create/proceeding/step1/351297
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednoosobowa spółka gminy
I.5)Principal actividad
Medio ambiente

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Número de referencia: 13/PN/2020
II.1.2)Código CPV principal
42000000 Maquinaria industrial
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Zamawiający zawarł w dniu 4 lipca 2019 r. umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42900000 Máquinas diversas para usos generales y especiales
42990000 Máquinas diversas para usos especiales
42960000 Sistema de mando y control, equipo gráfico, de impresión, ofimático y de procesamiento de la información
42961000 Sistema de mando y control
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48150000 Paquetes de software de control industrial
48151000 Sistema de control informático
48900000 Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
51900000 Servicios de instalación de sistemas de guía y control
42417200 Transportadores
42123000 Compresores
43411000 Máquinas y aparatos para clasificar y cribar
42996200 Prensas para aguas residuales
42914000 Equipo de reciclado
42924720 Equipo de descontaminación
44210000 Estructuras y partes de estructuras
45223100 Montaje de estructuras metálicas
45351000 Trabajos de instalación de ingeniería mecánica
71327000 Servicios de diseño de la estructura
51500000 Servicios de instalación de maquinaria y equipos
51540000 Servicios de instalación de maquinaria y equipos para usos especiales
45223000 Trabajos de construcción de estructuras
45223210 Obras de estructura de acero
45300000 Trabajos de instalación en edificios
45310000 Trabajos de instalación eléctrica
45314320 Instalación de cableado informático
45315100 Trabajos de instalación de ingeniería eléctrica
45317000 Otros trabajos de instalación eléctrica
71220000 Servicios de diseño arquitectónico
71320000 Servicios de diseño técnico
71323200 Servicios de diseño de ingeniería de instalaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gdańsk

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia była dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją dla Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku Szadółkach realizowanego w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Zamawiający zawarł w dniu 4 lipca 2019 r. umowę o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0020/17.

Na przedmiot zamówienia składają się następujące elementy:

a) wykonanie dokumentacji projektowej, w szczególności projektu technologicznego;

b) roboty budowlane wynikające z zaproponowanych rozwiązań technologicznych;

c) dostawa maszyn i urządzeń;

d) modernizacja i dostosowanie istniejącego wyposażenia instalacji;

e) wykonanie kompletnego systemu sterowania i wizualizacji;

f) montaż i uruchomienie;

g) integracja i uruchomienie wszystkich systemów i urządzeń zmodernizowanej sortowni;

h) przeprowadzenie prób odbiorowych i końcowych;

i) szkolenie w zakresie m.in. obsługi, konserwacji, serwisowania;

j) dostarczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i powykonawczej;

k) przejęcie odpowiedzialności gwarancyjnej;

l) zapewnienie serwisu gwarancyjnego;

m) pakiet części zużywających się i zamiennych;

n) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z uzyskaniem pozytywnej decyzji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w części III – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Rozwiązania technologiczne / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie projektanta technologa wyznaczonego do realizacji zamówienia / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedsięwzięcie „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku” nr POIS.02.02.00-00-0020/17-00 realizowane w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 138-338766
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Modernizacja instalacji do sortowni odpadów – dostawa i montaż maszyn wraz z koncepcją w ramach przedsięwzięcia „Modernizacja sortowni odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym w Gdańsku”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020