Suministros - 449747-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Sal para carreteras

2020/S 187-449747

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Dirección postal: ul. Powstańców Śląskich 186
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 53-139
País: Polonia
Persona de contacto: Iwona Urbańczyk
Correo electrónico: iurbanczyk@gddkia.gov.pl
Teléfono: +48 713347388
Fax: +48 713347363
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: zarządzanie drogami krajowymi

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa soli drogowej (NaCl) oraz chlorku wapnia (CaCl2) dla potrzeb zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA, Oddział we Wrocławiu

Número de referencia: O.WR.D-3.2414.88.2020
II.1.2)Código CPV principal
34927100 Sal para carreteras
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Pełna nazwa zamówienia:

Dostawa soli drogowej (NaCl) oraz chlorku wapnia (CaCl2) dla potrzeb zimowego utrzymania dróg krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu w sezonie 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 z podziałem na 2 części:

— część 1 – dostawa soli drogowej,

— część 2 – dostawa chlorku wapnia.

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące zakupu soli drogowej oraz chlorku wapnia wraz z załadunkiem i dostawą na teren obwodów drogowych w poszczególnych rejonach GDDKiA, Oddział we Wrocławiu, na potrzeby zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 o orientacyjnej łącznej ilości 85 000,00 Mg soli (część 1) i 600 Mg chlorku wapnia (część 2).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 25 164 440.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1 – dostawa soli drogowej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34927100 Sal para carreteras
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące zakupu soli drogowej oraz chlorku wapnia wraz z załadunkiem i dostawą na teren obwodów drogowych w poszczególnych rejonach GDDKiA, Oddział we Wrocławiu, na potrzeby zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 o orientacyjnej łącznej ilości 85 000,00 Mg soli (część 1).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2 – dostawa chlorku wapnia

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34927100 Sal para carreteras
24312120 Cloruros
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące zakupu soli drogowej oraz chlorku wapnia wraz z załadunkiem i dostawą na teren obwodów drogowych w poszczególnych rejonach GDDKiA Oddział we Wrocławiu, na potrzeby zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział we Wrocławiu w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 o orientacyjnej łącznej ilości 600 Mg chlorku wapnia (część 2).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 118-286020
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część 1 – dostawa soli drogowej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KGHM Metraco S.A.
Dirección postal: ul. Św. M. Kolbe 9
Localidad: Legnica
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 59-220
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 24 200 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Część 2 – dostawa chlorku wapnia.

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
09/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Mariusz Klejnowski, Aneva
Dirección postal: ul. Stanisława Łuczaka 12
Localidad: Inowrocław
Código NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Código postal: 88-100
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 698 400.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1 i 5.2 IDW wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 2245887801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020