Suministros - 449754-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Bydgoszcz: Instrumentos musicales y sus partes

2020/S 187-449754

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
Número de identificación fiscal: PL 5540313225
Dirección postal: ul. Słowackiego 7
Localidad: Bydgoszcz
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Código postal: 85-008
País: Polonia
Persona de contacto: Małgorzata Dziadoń
Correo electrónico: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl
Teléfono: +48 523210687-26
Fax: +48 523212350
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Dirección del perfil de comprador: https://www.amuz.bydgoszcz.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia państwowa
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SX-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Número de referencia: ZP-PN-5/RID/2020
II.1.2)Código CPV principal
37300000 Instrumentos musicales y sus partes
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nazwy Kawai użyto w celu określenia parametrów fortepianu.

Parametry instrumentu zostały podane w poniższej tabeli:

— Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważny,

— fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości,

— wykończenie: kolor – czarny połysk, lakier – poliestrowy,

— nakrywa górna z matowym lub połyskowym wykończeniem górnej powierzchni,

— logo producenta na boku fortepianu od strony widowni,

— wymiary: długość min. 273 cm maks. 278 cm,

— szerokość min. 157 cm maks.161cm,

— wysokość min.100 cm max.104 cm,

— waga min.480 kg maks. 540 kg,

— system Duplex (skala Duplex),

— płyta rezonansowa wykonane ze świerku,

— belki szkieletowe wykonane ze świerku,

— mostki wykonane z klonu,

— młotki wykonane z mahoniu,

— trzonki młotków wykonane z grabu,

— stół klawiaturowy wykonany ze świerku i buku,

— rama klawiaturowa wykon …

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Oferta más baja: 415 573.95 PLN / Oferta más elevada: 415 573.95 PLN considerada
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Código NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 85-008 Bydgoszcz, ul. J. Słowackiego 7

II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nazwy Kawai użyto w celu określenia parametrów fortepianu.

Parametry instrumentu zostały podane w poniższej tabeli:

— Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważny,

— fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości,

— wykończenie: kolor – czarny połysk, lakier – poliestrowy,

— nakrywa górna z matowym lub połyskowym wykończeniem górnej powierzchni,

— logo producenta na boku fortepianu od strony widowni,

— wymiary: długość min. 273 cm maks. 278 cm,

— szerokość min. 157 cm maks.161cm,

— wysokość min. 100 cm max.104 cm,

— waga min. 480 kg maks. 540 kg,

— system Duplex (skala Duplex),

— płyta rezonansowa wykonane ze świerku,

— belki szkieletowe wykonane ze świerku,

— mostki wykonane z klonu,

— młotki wykonane z mahoniu,

— trzonki młotków wykonane z grabu,

— stół klawiaturowy wykonany ze świerku i buku,

— rama klawiaturowa wykonana ze świerku i buku,

— trzy pozycje otwarcia klapy,

— pedał sostenuto,

— instrument wyposażony w pokrowiec z logo producenta dopasowany do instrumentu,

— instrument wyposażony w oryginalną ławę do siedzenia,

— gwarancja 5 lat (60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru instrumentu przez Zamawiającego).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Jakość / Ponderación: 60
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 35
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 094-223879
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: Dostawa Fortepianu Kawai
Denominación:

„Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nazwy Kawai…

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/07/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Silesia Music Center Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: PL5490021985
Dirección postal: ul. Partyzantów 6
Localidad: Kęty
Código NUTS: PL21A Oświęcimski
Código postal: 32-650
País: Polonia
Correo electrónico: info@smc.com.pl
Teléfono: +48 338451780
Dirección de internet: http://www.silesiacitycenter.com.pl/kontakt
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 337 865.00 PLN
Oferta más baja: 415 573.95 PLN / Oferta más elevada: 415 573.95 PLN considerada
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198 g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

— skarga do sądu.

4. Odwołanie:

a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu:

a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

c) sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu;

d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020