Suministros - 449754-2020

25/09/2020    S187

Polska-Bydgoszcz: Instrumenty muzyczne i ich części

2020/S 187-449754

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
Krajowy numer identyfikacyjny: PL 5540313225
Adres pocztowy: ul. Słowackiego 7
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-008
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Dziadoń
E-mail: zam.pub@amuz.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523210687-26
Faks: +48 523212350
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal
Adres profilu nabywcy: https://www.amuz.bydgoszcz.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia państwowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SX-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Numer referencyjny: ZP-PN-5/RID/2020
II.1.2)Główny kod CPV
37300000 Instrumenty muzyczne i ich części
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nazwy Kawai użyto w celu określenia parametrów fortepianu.

Parametry instrumentu zostały podane w poniższej tabeli:

— Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważny,

— fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości,

— wykończenie: kolor – czarny połysk, lakier – poliestrowy,

— nakrywa górna z matowym lub połyskowym wykończeniem górnej powierzchni,

— logo producenta na boku fortepianu od strony widowni,

— wymiary: długość min. 273 cm maks. 278 cm,

— szerokość min. 157 cm maks.161cm,

— wysokość min.100 cm max.104 cm,

— waga min.480 kg maks. 540 kg,

— system Duplex (skala Duplex),

— płyta rezonansowa wykonane ze świerku,

— belki szkieletowe wykonane ze świerku,

— mostki wykonane z klonu,

— młotki wykonane z mahoniu,

— trzonki młotków wykonane z grabu,

— stół klawiaturowy wykonany ze świerku i buku,

— rama klawiaturowa wykon …

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 415 573.95 PLN / Najdroższa oferta: 415 573.95 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL6 MAKROREGION PÓŁNOCNY
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, 85-008 Bydgoszcz, ul. J. Słowackiego 7

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nazwy Kawai użyto w celu określenia parametrów fortepianu.

Parametry instrumentu zostały podane w poniższej tabeli:

— Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważny,

— fortepian wykonany w technologii tradycyjnej, przy użyciu wyselekcjonowanych materiałów najwyższej możliwej jakości,

— wykończenie: kolor – czarny połysk, lakier – poliestrowy,

— nakrywa górna z matowym lub połyskowym wykończeniem górnej powierzchni,

— logo producenta na boku fortepianu od strony widowni,

— wymiary: długość min. 273 cm maks. 278 cm,

— szerokość min. 157 cm maks.161cm,

— wysokość min. 100 cm max.104 cm,

— waga min. 480 kg maks. 540 kg,

— system Duplex (skala Duplex),

— płyta rezonansowa wykonane ze świerku,

— belki szkieletowe wykonane ze świerku,

— mostki wykonane z klonu,

— młotki wykonane z mahoniu,

— trzonki młotków wykonane z grabu,

— stół klawiaturowy wykonany ze świerku i buku,

— rama klawiaturowa wykonana ze świerku i buku,

— trzy pozycje otwarcia klapy,

— pedał sostenuto,

— instrument wyposażony w pokrowiec z logo producenta dopasowany do instrumentu,

— instrument wyposażony w oryginalną ławę do siedzenia,

— gwarancja 5 lat (60 miesięcy od daty protokolarnego odbioru instrumentu przez Zamawiającego).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 5
Cena - Waga: 35
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 094-223879
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: Dostawa Fortepianu Kawai
Nazwa:

„Dostawa fortepianu koncertowego Kawai SK-EX Concert Grand Piano lub równoważnego dla Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Nazwy Kawai…

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/07/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Silesia Music Center Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL5490021985
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 6
Miejscowość: Kęty
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
Kod pocztowy: 32-650
Państwo: Polska
E-mail: info@smc.com.pl
Tel.: +48 338451780
Adres internetowy: http://www.silesiacitycenter.com.pl/kontakt
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 337 865.00 PLN
Najtańsza oferta: 415 573.95 PLN / Najdroższa oferta: 415 573.95 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI (art. 179 – 198 g) ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:

— odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,

— skarga do sądu.

4. Odwołanie:

a) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

b) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Skarga do sądu:

a) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

b) skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

c) sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia skargi do sądu;

d) od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020