Suministros - 449793-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Servidores

2020/S 187-449793

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Bank Gospodarstwa Krajowego
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 00-955
País: Polonia
Persona de contacto: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
Correo electrónico: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Teléfono: +48 225998048
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bgk.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: usługi bankowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service Intelligence

Número de referencia: DZZK/77/DI/2020
II.1.2)Código CPV principal
48820000 Servidores
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service Intelligence lub równoważny, w tym w szczególności:

1) sprzedaż i dostawa produktów;

2) wykonanie rozbudowy;

3) świadczenie serwisu dla wdrożonego rozwiązania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 051 150.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
72267000 Servicios de mantenimiento y reparación de software
72263000 Servicios de implementación de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej: Zamawiający, Bank lub BGK) systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise (zwanego dalej „Rozwiązaniem” lub „Systemem SIEM”), o moduł IT Service Intelligence lub równoważny, dostosowanie istniejącej infrastruktury IT do nowej konfiguracji systemu SIEM, a także świadczenie serwisu i usług wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1. dostarczenie licencji ITSI Term License (IT-T-LIC-ST) lub równoważnej, ważnej do 30.6.2023;

1.2. dostarczenie platformy sprzętowej dedykowanej pod system Splunk Enterprise Security i moduł IT Service Intelligence, wraz z oprogramowaniem systemowym oraz niezbędnymi pakietami suportowymi, obowiązującymi zgodnie z postanowieniami pkt 1.1 powyżej. Szczegółowe wymagania w zakresie platformy sprzętowej oraz oprogramowania zawarte są w dalszej części OPZ;

1.3. zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu SIEM, którego celem jest wdrożenie IT Service Intelligence lub równoważnego, w tym:

1.3.1. przeprowadzenie analizy technicznej oraz opracowanie projektu technicznego rozbudowy rozwiązania oraz migracji obecnego środowiska SIEM na nową platformę sprzętową;

1.3.2. instalację, konfigurację oraz uruchomienie Rozwiązania zgodnie z projektem technicznym rozbudowy rozwiązania;

1.3.3. przeprowadzenie warsztatowego przekazania wiedzy dla administratorów oraz operatorów rozbudowanego rozwiązania wg zakresu opisanego w dalszej części OPZ;

1.3.4. opracowanie dokumentacji powdrożeniowej zgodnie z postanowieniami OPZ;

1.4. świadczenie serwisu i wsparcia technicznego dla modułu IT Service Intelligence lub równoważnego do 30.6.2023;

1.5. zamówienie obejmuje także przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z prawami zależnymi do wytworzonej dokumentacji oraz udzielenie licencji do oprogramowania (zgodnie z definicją zawartą w IPU), na warunkach wskazanych w IPU;

1.6. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę produktów równoważnych, Zamawiający wymaga, aby zaoferowany w ramach postępowania modułu ITSI:

1.6.1. był certyfikowany przez producenta platformy Splunk Enterprise oraz spełniał wszystkie wymagania OPZ, zwłaszcza w kontekście licencjonowania oraz rozbudowy obecnie posiadanej platformy Splunk Enterprise;

1.6.2. umożliwił instalację na rozbudowanej infrastrukturze systemu SIEM, opartej o platformę Splunk Enterprise;

1.6.3. posiadał warunki i zakres usługi wsparcia producenta nie gorsze niż moduł IT Service Intelligence;

1.6.4. zapewnił warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania nie gorsze niż dla modułu IT Service Intelligence;

1.6.5. zapewnił, kompatybilność i niezakłócone działanie z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem oraz platformą Splunk Enterprise;

1.6.6. zapewnić, że funkcjonalność produktów oprogramowania równoważnego nie jest gorsza od funkcjonalności modułu IT Service Intelligence.

1.7. Wykonawca zobowiązany jest przywrócić sprawne działanie infrastruktury sprzętowo-programowej Zamawiającego oraz na własny koszt dokonać niezbędnych modyfikacji przywracających właściwe działanie środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego również po odinstalowaniu oprogramowania równoważnego w przypadku, gdy zaoferowane równoważne oprogramowanie nie będzie właściwie współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego i/lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu pracy środowiska sprzętowo-programowego Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin „T” realizacji przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 1–2 IPU / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 90
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24aa ustawy Pzp może skorzystać z procedury odwróconej. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty znajdują się w SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 119-288695
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Rozbudowa posiadanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego systemu „SIEM”, opartego na architekturze Splunk Enterprise o moduł IT Service Intelligence

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: APIUS Technologies S.A.
Dirección postal: ul. Stanisława Moniuszki 50
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Linux Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: Al. Jerozolimskie 100
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 072 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 051 150.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu „Potencjał kadrowy” – załącznik nr 6 do SIWZ;

3) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

5) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

6) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Szczegóły w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020