Suministros - 449797-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Material médico fungible

2020/S 187-449797

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Dirección postal: ul. H. Kamieńskiego 73 a
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 51-124
País: Polonia
Persona de contacto: Roma Komora, Monika Wojciechowska
Correo electrónico: zp@wssk.wroc.pl
Teléfono: +48 713270491
Fax: +48 713270425
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.wssk.wroc.pl
Dirección del perfil de comprador: http://www.wssk.wroc.pl/przetargi/zamowienia-publiczne
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa protez piersi II

Número de referencia: Szp/FZ-21A/2020
II.1.2)Código CPV principal
33140000 Material médico fungible
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa protez piersi do magazynu apteki szpitalnej Zamawiającego zwanych dalej „wyrobami”.

2. Szczegółowe ilości, rodzaj oraz minimalne parametry techniczno-użytkowe określają formularze asortymentowo – cenowe stanowiące załączniki nr 1.1 – 1.4 do formularza ofertowego.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 1, 2 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 338 888.19 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Ekspanderoprotezy

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia obejmuje również powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 1 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Przyjęte kryteria oceny ofert i ich waga:

— cena – 60 %,

— termin dostawy lub uzupełnienia depozytu – 40 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Siatki polipropylenowe

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przedmiot zamówienia obejmuje również powierzenie Zamawiającemu w depozyt przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie nr 2 oraz jego sprzedaż w ilościach niezbędnych do uzupełnienia depozytu na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Przyjęte kryteria oceny ofert i ich waga:

— cena – 60 %,

— termin dostawy lub uzupełnienia depozytu – 40 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Siatka o anatomicznym kształcie.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przyjęte kryteria oceny ofert i ich waga:

— cena – 60 %,

— termin dostawy lub uzupełnienia depozytu – 40 %.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33140000 Material médico fungible
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba Zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

Worek pooperacyjny do drenażu ran i przetok

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przyjęte kryteria oceny ofert i ich waga:

— cena – 60 %,

— termin dostawy lub uzupełnienia depozytu – 40 %.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 143-351323
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: P.A.D. Technologies Ltd. Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Belgijska 11, lok. 9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-511
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 178 703.70 PLN
Valor total del contrato/lote: 161 110.58 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: P.A.D. Technologies Ltd. Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Belgijska 11, lok. 9
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-511
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 177 777.78 PLN
Valor total del contrato/lote: 177 777.60 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587803
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI uPzp, w szczególności prawo do wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587800
Fax: +48 224587803
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020