Suministros - 449804-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Radomsko: Maquinaria industrial

2020/S 187-449804

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Stara Droga 85
Localidad: Radomsko
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 97-500
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Półrola
Correo electrónico: zamowienia@pgk-radomsko.pl
Teléfono: +48 446830630
Fax: +48 446834377
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.pgk-radomsko.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Spółka z o.o. 100 % udziałów jest własnością gminy miasta Radomsko
I.5)Principal actividad
Otra actividad: wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie, dostawa, montaż maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie – część technologiczna"

Número de referencia: K/6/2020
II.1.2)Código CPV principal
42000000 Maquinaria industrial
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przed. zam. jest modernizacja istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, w skład której wchodzą urządzenia, takie jak: przenośnik kanałowy, kabina wstępna, sito bębnowe, separatory Fe, kabiny sortownicze, stacja załadowcza frakcji podsitowej i nadsitowej oraz prasa kanałowa. Zakres modernizacji winien uwzględniać wszystkie założenia opisane w opisie przedmiotu zamówienia. W ramach przedsięwzięcia należy wykorzystać istniejące urządzenia Zamawiającego wykazane w załączniku nr 1 do OPZ, których stan techniczny pozwala na ich wykorzystanie. Ww. urządzenia zostaną dostosowane do pełnienia nowych funkcji w układzie linii technologicznej. Projektowana moc przerobowa zmodernizowanej linii sortowniczej winna wynosić min. 42 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych i sortowanie odpadów ze zbiórki selektywnej z wydajnością min. 6 000 Mg/rok (w trybie pracy na 2 zmiany).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL713 Piotrkowski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Płoszów w gminie Radomsko, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej linii technologicznej do sortowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie, w skład której wchodzą urządzenia, takie jak: przenośnik kanałowy, kabina wstępna, sito bębnowe, separatory Fe, kabiny sortownicze, stacja załadowcza frakcji podsitowej i nadsitowej oraz prasa kanałowa. Zakres modernizacji winien uwzględniać wszystkie założenia opisane w opisie przedmiotu zamówienia. W ramach przedsięwzięcia należy wykorzystać istniejące urządzenia Zamawiającego wykazane w załączniku nr 1 do OPZ, których stan techniczny pozwala na ich wykorzystanie. Ww. urządzenia zostaną dostosowane do pełnienia nowych funkcji w układzie linii technologicznej. Projektowana moc przerobowa zmodernizowanej linii sortowniczej winna wynosić min. 42 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych i sortowanie odpadów ze zbiórki selektywnej z wydajnością min. 6 000 Mg/ rok (w trybie pracy na 2 zmiany). Wymagana przepustowość godzinowa instalacji: 20 Mg/godz. dla odpadów o gęstości 250 kg/m3. Szczeg. opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Rozwiązania technologiczne / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 80
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie publiczne jest finansowana ze środków Unii Europejskiej na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0027/18 - 00 w ramach projektu „Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie” nr POIS.02.02.00-00-0027/18 w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu POIiŚ.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 142-349033
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Wykonanie, dostawa, montaż maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie – część technologiczna"

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W dniu 9 września 2020 r. na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający poinformował wykonawców, że w zw. z brzmieniem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie, dostawa, montaż maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia pod nazwą Budowa, rozbudowa i modernizacja ZUOK w Płoszowie – część technologiczna”.

Numer ogłoszenia o zamówieniu w niniejszym postępowaniu to: 2020/S 142-349033

Podstawą do unieważnienia ww. postępowania jest fakt, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

W ww. postępowaniu wpłynęła jedna oferta:

Oferta nr 1

Sutco – Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 10, 40-241 Katowice

Cena oferty: 20 950 000 PLN netto

25 768 500 PLN brutto

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 19 255 650 PLN brutto i w chwili obecnej nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do kwoty oferty najkorzystniejszej.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI art. 179 – 198g ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020