Suministros - 449809-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Equipo y material informático

2020/S 187-449809

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Straż Miejska m.st. Warszawy
Número de identificación fiscal: 5262150068
Dirección postal: Młynarska 43/45
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-170
País: Polonia
Persona de contacto: Emil Wiszniewski Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
Correo electrónico: emil.wiszniewski@strazmiejska.waw.pl
Teléfono: +48 228511612
Fax: +48 226656044
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.strazmiejska.waw.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa komputerów przenośnych, tabletu, drukarki oraz akcesoriów komputerowych

Número de referencia: SM-WZP-2131-10/20
II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— komputerów przenośnych typu I w ilości 19 szt.,

— komputerów przenośnych typu II w ilości 2 szt.,

— urządzenia przenośnego typu tablet w ilości 1 szt.,

— kolorowej drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości 1 szt.,

— projektora multimedialnego w ilości 1 szt.,

— przedłużaczy USB w ilości 20 szt.,

— klawiatur komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— myszy komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— nagrywarek zewnętrznych DVD USB w ilości 10 szt.,

— kabli HDMI w ilości 10 szt.,

— słuchawek komputerowych nausznych w ilości 10 szt.,

— stacji dokujących z 2 HDD w ilości 2 szt.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 134 930.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa komputerów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— komputerów przenośnych typu I w ilości 19 szt.,

— komputerów przenośnych typu II w ilości 2 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Realizacja napraw gwarancyjnych do następnego dnia roboczego / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213200 Tabletas digitales
30232110 Impresoras láser
30236000 Equipo informático diverso
30237410 Ratón de ordenador
30237460 Teclados de ordenador
30237000 Partes, accesorios y suministros para ordenadores
31224810 Cables alargadores
31224400 Cables de conexión
32331500 Grabadoras
32342100 Auriculares de casco
38652100 Proyectores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawa, ul. Sołtyka 8/10

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

— urządzenia przenośnego typu tablet w ilości 1 szt.,

— kolorowej drukarki laserowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ilości 1 szt.,

— projektora multimedialnego w ilości 1 szt.,

— przedłużaczy USB w ilości 20 szt.,

— klawiatur komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— myszy komputerowych USB w ilości 50 szt.,

— nagrywarek zewnętrznych DVD USB w ilości 10 szt.,

— kabli HDMI w ilości 10 szt.,

— słuchawek komputerowych nausznych w ilości 10 szt.,

— stacji dokujących z 2 HDD w ilości 2 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji na sprzęt komputerowy / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Realizacja napraw gwarancyjnych do następnego dnia roboczego / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 136-334347
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa komputerów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Comp Data Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Wiertnicza 134A
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-952
País: Polonia
Correo electrónico: handlowy@compdata.pl
Teléfono: +48 228581505
Fax: +48 226422910
Dirección de internet: http://compdata.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 120 828.03 PLN
Valor total del contrato/lote: 116 660.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
15/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Comp Data Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Wiertnicza 134
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-952
País: Polonia
Correo electrónico: handlowy@compdata.pl
Teléfono: +48 228581505
Fax: +48 226422910
Dirección de internet: http://compdata.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 17 383.36 PLN
Valor total del contrato/lote: 18 270.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ofertę wraz z załącznikami, pod rygorem nieważności, należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem http://strazmiejska-waw.logintrade.net

Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być obligatoryjnie sporządzona w postaci elektronicznej zgodnie z wymaganiami SIWZ na formularzach o treści zgodnej z wzorami o których mowa w rozdziale XVI pkt 2 SIWZ.

Oferta musi być napisana w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej. Wspomniany dokument (oferta) nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust 3 ustawy Pzp i niedopuszczalne jest złożenie go w innej postaci.

Uwaga

Zamawiający zaleca składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego z funkcją skrótu SHA-256 lub wyższego.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) wykażą brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2) nie podlegają wykluczeniu jeżeli nie zajdą przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. to jest: w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498, ze zm.).

Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wymaganych od Wykonawcy zawarty jest w rozdziale IX SIWZ.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację Wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu,o których mowa w SIWZ – Wykonawca może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Do oferty sporządzonej zgodnie z zapisami rozdziału XVI pkt 2 SIWZ, oprócz dokumentów wymienionych w rozdziale IX SIWZ należy załączyć:

1. dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),

2. w sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w rozdziale IX pkt 5,

3. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku gdy wystąpią uzasadnione okoliczności powodujące konieczność zmiany zaoferowanego sprzętu np. z powodu wycofania go z produkcji lub zaprzestania produkcji danego sprzętu (np. zakończenia cyklu produkcyjnego danego modelu). Zaistnienie takiej sytuacji musi być udokumentowane. Sprzęt zamienny nie może cechować się gorszymi parametrami technicznymi, musi być kompatybilny z pozostałymi elementami przedmiotu zamówienia oraz nie może powodować podwyższenia ceny umowy wynikającej z oferty przetargowej. Zmiany umowy zostały określone w rozdziale XIV SIWZ oraz w § 13 wzoru umowy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020