Доставки - 449812-2020

25/09/2020    S187

България-Костинброд: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

2020/S 187-449812

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Костинброд
Национален регистрационен номер: 000776363
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2230
Държава: България
Лице за контакт: Снежа Трендафилова — директор на дирекция и главен юрисконсулт; Лора Емануилова — ръководител на екип за изпълнение на проекта
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 73168777
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://kostinbrod.bg
Адрес на профила на купувача: http://kostinbrod.bg/archives/26872
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на ВЦДОХЗ

Референтен номер: ОП 2020-4
II.1.2)Основен CPV код
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден.

Поръчката включва доставка на основни групи хранителни продукти: хляб и хлебни изделия; месо и месни продукти, риба; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; зеленчукови и плодови консерви; други хранителни продукти.

Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка, са определени в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка. Доставките се извършват периодично по заявка на възложителя. Доставките ще се извършват ежедневно всеки работен ден, не по-късно от следните часове:

1) хляб и хлебни изделия — до 6:50 часа;

2) всички останали продукти — до 9:00 часа.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 146 513.64 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
15000000 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
15100000 Месо и месни продукти
15200000 Риба и други водни животни, преработени и консервирани
15300000 Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15400000 Животински или растителни масла и мазнини
15500000 Млечни продукти
15600000 Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
15800000 Различни хранителни продукти
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG412 София
Основно място на изпълнение:

Доставките ще се извършват по местонахождението на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден, а именно: Землище на с. Опицвет, вилна зона Бистрица, кв. 5 А

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден.

Поръчката включва доставка на основни групи хранителни продукти: хляб и хлебни изделия; месо и месни продукти, риба; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; зеленчукови и плодови консерви; други хранителни продукти.

Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка, са определени в техническата спецификация,неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Доставките се извършват периодично по заявка на възложителя. Доставките ще се извършват ежедневно всеки работен ден, не по-късно от следните часове:

1) хляб и хлебни изделия — до 6:50 часа;

2) всички останали продукти — до 9:00 часа.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критерий за качество - Име: Ком 1 — срок за реакция в случай на рекламация / Тежест: 15
Критерий за качество - Име: Ком 2 — управление на критични точки / Тежест: 45
Цена - Тежест: 40
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Средствата ще се предоставя от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Проектно предложение „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ BGLD-1.004

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 089-211627
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 121
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
26/08/2020
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 2
Брой на офертите, постъпили от МСП: 2
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Криси 2007“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 175270007
Пощенски адрес: ул. „Шопска комуна“ № 62
Град: с. Петърч
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 2234
Държава: България
Електронна поща: gosho74@abv.bg
Телефон: +359 29842149
Факс: +359 888346401
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 146 513.64 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Подали оферти:

1. ЕТ „Македония — Иван Даньовски“, ЕИК: 121272823; гр. София, район „Овча купел I“, ул. „Лиляче“ № 19;

2. „Криси 2007“ ЕООД, ЕИК: 175270007; с. Петърч, ул. „Шопска комуна“ № 62

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 2 във вр. с чл. 196, ал. 5 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомлението за съответното действие във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Дирекция ОП и ОП и П при община Костинброд
Пощенски адрес: ул. „Охрид“ № 1
Град: Костинброд
Пощенски код: 2230
Държава: България
Електронна поща: kostinbrod.bg@gmail.com
Телефон: +359 72168712
Факс: +359 72168777
Интернет адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26872
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
21/09/2020