Suministros - 449812-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Kostinbrod: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2020/S 187-449812

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Kostinbrod
Número de identificación fiscal: 000776363
Dirección postal: ul. „Ohrid“ No. 1
Localidad: Kostinbrod
Código NUTS: BG412 София
Código postal: 2230
País: Bulgaria
Persona de contacto: Snezha Trendafilova — direktor na direktsiya i glaven yuriskonsult; Lora Emanuilova — rakovoditel na ekip za izpalnenie na proekta
Correo electrónico: kostinbrod.bg@gmail.com
Teléfono: +359 72168712
Fax: +359 73168777
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://kostinbrod.bg
Dirección del perfil de comprador: http://kostinbrod.bg/archives/26872
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на ВЦДОХЗ

Número de referencia: ОП 2020-4
II.1.2)Código CPV principal
15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден.

Поръчката включва доставка на основни групи хранителни продукти: хляб и хлебни изделия; месо и месни продукти, риба; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; зеленчукови и плодови консерви; други хранителни продукти.

Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка, са определени в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обществената поръчка. Доставките се извършват периодично по заявка на възложителя. Доставките ще се извършват ежедневно всеки работен ден, не по-късно от следните часове:

1) хляб и хлебни изделия — до 6:50 часа;

2) всички останали продукти — до 9:00 часа.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 146 513.64 BGN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
15100000 Productos de origen animal, carne y productos cárnicos
15200000 Pescado preparado y en conserva
15300000 Frutas, legumbres y hortalizas y productos conexos
15400000 Aceites y grasas animales o vegetales
15500000 Productos lácteos
15600000 Productos de molinería, almidones y productos de almidón
15800000 Productos alimenticios diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG412 София
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Доставките ще се извършват по местонахождението на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден, а именно: Землище на с. Опицвет, вилна зона Бистрица, кв. 5 А

II.2.4)Descripción del contrato:

Закупуване и доставка на хранителни продукти до кухнята на Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания — с. Безден.

Поръчката включва доставка на основни групи хранителни продукти: хляб и хлебни изделия; месо и месни продукти, риба; мляко и млечни продукти; плодове и зеленчуци; зеленчукови и плодови консерви; други хранителни продукти.

Видовете, ориентировъчните количества и други специфични изисквания към хранителните продукти, предмет на доставка, са определени в техническата спецификация,неразделна част от документацията за участие в обществената поръчка. Доставките се извършват периодично по заявка на възложителя. Доставките ще се извършват ежедневно всеки работен ден, не по-късно от следните часове:

1) хляб и хлебни изделия — до 6:50 часа;

2) всички останали продукти — до 9:00 часа.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ком 1 — срок за реакция в случай на рекламация / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Ком 2 — управление на критични точки / Ponderación: 45
Precio - Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Средствата ще се предоставя от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Проектно предложение „Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания“ BGLD-1.004

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 089-211627
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 121
Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
26/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Криси 2007“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 175270007
Dirección postal: ул. „Шопска комуна“ № 62
Localidad: с. Петърч
Código NUTS: BG412 София
Código postal: 2234
País: Bulgaria
Correo electrónico: gosho74@abv.bg
Teléfono: +359 29842149
Fax: +359 888346401
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 146 513.64 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Подали оферти:

1. ЕТ „Македония — Иван Даньовски“, ЕИК: 121272823; гр. София, район „Овча купел I“, ул. „Лиляче“ № 19;

2. „Криси 2007“ ЕООД, ЕИК: 175270007; с. Петърч, ул. „Шопска комуна“ № 62

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Чл. 197, ал. 2 във вр. с чл. 196, ал. 5 от ЗОП в 10-дневен срок от уведомлението за съответното действие във вр. с чл. 26, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Дирекция ОП и ОП и П при община Костинброд
Dirección postal: ул. „Охрид“ № 1
Localidad: Костинброд
Código postal: 2230
País: Bulgaria
Correo electrónico: kostinbrod.bg@gmail.com
Teléfono: +359 72168712
Fax: +359 72168777
Dirección de internet: http://kostinbrod.bg/archives/26872
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020