Suministros - 449838-2020

25/09/2020    S187

România-Zalău: Reactivi de laborator

2020/S 187-449838

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgenta Zalău
Număr naţional de înregistrare: 4291719
Adresă: Str. Simion Bărnuţiu nr. 67
Localitate: Zalău
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Cod poștal: 450129
Țară: România
Persoană de contact: Birou achiziții publice – Bănuț Daniela – +40 741262521
E-mail: achizitii@spitalzalau.ro
Telefon: +40 260616920
Fax: +40 260661066
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalzalau.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Teste imunocromatografice antigen SARS-CoV-2 din exudat nazo-faringian

Număr de referinţă: 20.04.03
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Teste imunocromatografice antigen SARS-CoV-2 din exudat nazo-faringian.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 6 600 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 600 000.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO116 Sălaj
Locul principal de executare:

La sediul Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, loc. Zalau, Str. Simion Barnutiu nr. 67. Transportul este inclus in pret, iar livrarea produselor se va face numai pe baza comenzii scrise a beneficiarului si transmise furnizorului prin fax sau e-mail.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr. crt., denumire produs, UM, cantitate minima 24 de luni, cantitate maxima 24 de luni:

1. teste imunocromatografice antigen SARS-CoV-2 din exudat nazo-faringian, buc., 500; 200 000.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 145-356612
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 23764
Titlu:

Acord-cadru

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
21/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 4
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 4
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Bio Service S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 5126701
Adresă: Str. Păsărani nr. 56B, sector 2
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 023046
Țară: România
E-mail: nicoleta@bioservice.ro
Telefon: +40 214575425
Fax: +40 214575357
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 10 400 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 6 600 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 6 600 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020