Suministros - 449844-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Łódź: Láseres médicos distintos de los usados en cirugía

2020/S 187-449844

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Número de identificación fiscal: PL113
Dirección postal: ul. Pabianicka 62
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 93-513
País: Polonia
Persona de contacto: Jacek Bojanowski
Correo electrónico: j.bojanowski@kopernik.lodz.pl
Teléfono: +48 426895912
Fax: +48 426895409
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.kopernik.lodz.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

EZ.28.72.2020 Dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Número de referencia: EZ.28.72.2020
II.1.2)Código CPV principal
33128000 Láseres médicos distintos de los usados en cirugía
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na pakiety.

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia.

4. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w załączniku nr 2 do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – wyszczególniony ilościowo i asortymentowo oraz opisany w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: warunki gwarancji / Ponderación: 20 %
Criterio de calidad - Nombre: okres dostawy / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: czas reakcji / Ponderación: 10 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Przystępując do przetargu wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w łącznej wysokości 1 050,00 PLN przed upływem terminu składania ofert.

Podział kwot na pakiety oraz szczegółowe wymagania dotyczące wadium zawiera rozdział XV SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 141-346338
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

EZ.28.72.2020 Dostawa wraz z instalacją lasera wysokoenergetycznego dla Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe, ponieważ do upływu terminu składania ofert (tj. do dnia 31 sierpnia 2020 r., godz. 10.00) do zamawiającego nie wpłynęła żadna ważna oferta.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis środków ochrony prawnej znajduje się w rozdziale XXIV SIWZ.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020