Suministros - 449861-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)

2020/S 187-449861

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Wrocławska
Dirección postal: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-370
País: Polonia
Persona de contacto: w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. AC/BZP/242-137/2020 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https:// miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej katarzyna.trela@pwr.edu.pl
Correo electrónico: katarzyna.trela@pwr.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia wyższa
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

AC/BZP/242-137/2020 Zestaw do oznaczania azotu metoda Kjeldaha dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

Número de referencia: AC/BZP/242-137/2020
II.1.2)Código CPV principal
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestaw do oznaczania azotu metoda Kjeldaha dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

2. Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 50 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, Wrocław, budynek H-6

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestaw do oznaczania azotu metoda Kjeldaha dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

2. Kod CPV:

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Czas naprawy / Ponderación: 30
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 10
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 132-323028
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

AC/BZP/242-137/2020 Zestaw do oznaczania azotu metoda Kjeldaha dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Donserv Wojciech Kaca
Dirección postal: ul. Michała Spisaka 31
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-495
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 50 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Oferta musi składać się z:

2.1. dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ;

2.2. formularza ofertowego Wykonawcy – Załącznik nr 1 do SIWZ;

2.3. wykazania zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z pkt 10 poniżej (jeżeli dotyczy);

2.4. pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie elektronicznej podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Natomiast w przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej;

2.5 9.5. opisu oferowanego przedmiotu zamówienia – specyfikacji technicznej oferowanego przedmiotu zamówienia – pozwalającego stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w Załączniku nr 3 do SIWZ wraz z ewentualnymi Informacjami dla Wykonawców – wypełniony z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik nr 3 do SIWZ OPZ.

3. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

4. Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o kryteria, o których mowa poniżej, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 2a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: jw.
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020