Suministros - 449871-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Cracovia: Guantes

2020/S 187-449871

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: 3 Regionalna Baza Logistyczna
Número de identificación fiscal: 121390415
Dirección postal: ul. Montelupich 3
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 30-901
País: Polonia
Persona de contacto: Magdalena Ptak
Correo electrónico: mag.ptak@ron.mil.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.3rblog.wp.mil.pl
Dirección del perfil de comprador: https://www.platformazakupowa.pl/pn/3rblog
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka sektora finansów publicznych
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – rękawice taktyczne, ubranie technika lotniczego, rękawice pilota

Número de referencia: 102/2020
II.1.2)Código CPV principal
18424000 Guantes
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania – rękawice taktyczne, ubranie technika lotniczego, rękawice pilota, w zakresie 3 zadań:

— zadanie nr 1 – rękawice taktyczne,

— zadanie nr 2 – ubranie technika technika lotniczego,

— zadanie nr 3 – rękawice pilota.

System zarządzania jakością Wykonawcy musi spełniać wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

Przedmiot zamówienia będzie podlegał nadzorowaniu jakości realizowanemu przez RPW zgodnie z AQAP 2110 wydanie D wersja 1.

Przedmiot zamówienia objęty jest znakowaniem kodem kreskowym.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 940 043.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rękawice taktyczne

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18424000 Guantes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie RP.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 1 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: rękawice taktyczne – w ilości: 28 400 par.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów:

— 13 400 par – do 31.8.2020;

15 000 par – do 30.9.2020 – 20 pkt,

— 13 400 par – do 30.9.2020;

15 000 par – do 30.10.2020 – 10 pkt,

— 13 400 par – do 30.10.2020;

15 000 par – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego rękawic taktycznych zgodnego z WDTT 619/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 619/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. W ramach zamówienia w zakresie zadania nr 1 zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż 6 600 par rękawic taktycznych.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wymagane wadium: 37 000,00 PLN.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ubranie technika lotniczego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35113400 Ropa de protección y de seguridad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie RP.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 2 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: ubrań technika lotniczego w ilości 3 450 kpl.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów:

— 1 450 kpl – do 31.8.2020;

2 000 kpl – do 30.9.2020 – 20 pkt,

— 1 450 kpl – do 30.09.2020;

2 000 kpl – do 30.10.2020 – 10 pkt,

— 1 450 kpl – do 30.10.2020;

2 000 kpl – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego ubrania technika lotniczego zgodnego z WDTT 605A/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 605A/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

1. W ramach zamówienia w zakresie zadania nr 2 zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, w zakresie nie większym niż 1 550 kpl ubrań technika lotniczego.

2. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, w szczególności w przypadku nieuzyskania środków finansowych na ten cel, a Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia.

3. Wszelkie uregulowania dotyczące uruchomienia prawa opcji zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wymagane wadium: 27 000,00 PLN

2. Zgodnie z art 93 ust 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rękawice pilota

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18424000 Guantes
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Odbiorcą przedmiotów zamówienia będą składy materiałowe zlokalizowane na terenie RP.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia w zakresie zadania nr 3 jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania: rękawice pilota w ilości – 2 100 par.

2. Realizacja umowy nastąpi w terminie zgodnie z ofertą Wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia (termin wykonania jest jednym z kryteriów oceny ofert). Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów terminów realizacji zamówienia. W zależności od zaoferowanego wariantu terminu realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość punktów:

— 1 100 par – do 31.8.2020;

1 000 par – do 30.9.2020 – 20 pkt,

— 1 100 par – do 30.9.2020;

1 000 par – do 30.10.2020 – 10 pkt,

— 1 100 par – do 30.10.2020,

1 000 par – do 30.11.2020 – 0 pkt.

3. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni następujących dokumentów:

1) dokument stwierdzający, że system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w AQAP 2110 wydanie D wersja 1;

2) aktualne zaświadczenie poświadczające posiadanie wzoru zakładowego rękawic pilota zgodnego z WDTT 619P/MON i wzorem PUiW (z datą wystawienia późniejszą od daty zatwierdzenia WDTT 619P/MON przez Komendanta Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Mundurowej) wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości (WOBWSM w Łodzi) potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia odpowiada określonym przez Zamawiającego specyfikacjom technicznym.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin wykonania zamówienia / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

1. Wymagane wadium: 2.000,00 PLN.

2. Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 105-253310
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Rękawice taktyczne

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Ubranie technika lotniczego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Arlen S.A.
Número de identificación fiscal: 011346610
Dirección postal: ul. Adama Branickiego 17
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Código postal: 02-972
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 778 350.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 785 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Szycie i konfekcjonowanie części przedmiotu zamówienia

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Rękawice pilota

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Galaskór Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 008306945
Dirección postal: ul. Prudnicka 26
Localidad: Nysa
Código NUTS: PL52 Opolskie
Código postal: 48-300
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 148 512.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 155 043.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Szycie i pakowanie

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wykonawca Galaskór Sp. z o.o., ul. Prudnicka 26, 48-300 Nysa poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy na dostawę rękawic taktycznych – zadanie nr 1.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11ust. 8 ustawy Pzp.

2. Uprawnienia do wnoszenia środków ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Teléfono: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020