Suministros - 449872-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Inowrocław: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-449872

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Inowrocław
Dirección postal: ul. Królowej Jadwigi 43
Localidad: Inowrocław
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-100
País: Polonia
Persona de contacto: Marcin Rychłowski
Correo electrónico: zamowienia.publiczne@gminainowroclaw.eu
Teléfono: +48 523555810
Fax: +48 523540490
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://gminainowroclaw.eu
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Kruszwica
Dirección postal: ul. Nadgoplańska 4
Localidad: Kruszwica
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-150
País: Polonia
Correo electrónico: um@kruszwica.um.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.kruszwica.um.gov.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Pakość
Dirección postal: ul. Rynek 4
Localidad: Pakość
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-170
País: Polonia
Correo electrónico: um@pakosc.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pakosc.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Rojewo
Dirección postal: Rojewo 8
Localidad: Rojewo
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-111
País: Polonia
Correo electrónico: rojewo@rojewo.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.rojewo.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Dąbrowa Biskupia
Dirección postal: ul. Topolowa 2
Localidad: Dąbrowa Biskupia
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-133
País: Polonia
Correo electrónico: dabrowa_biskupia@lo.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://dabrowabiskupia.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Gniewkowo
Dirección postal: ul. 17 Stycznia 11
Localidad: Gniewkowo
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-140
País: Polonia
Correo electrónico: urzad@gniewkowo.com.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.gniewkowo.com.pl/
I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Powiat Inowrocławski
Dirección postal: al. Ratuszowa 38
Localidad: Inowrocław
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
Código postal: 88-100
País: Polonia
Correo electrónico: starostwo@inowroclaw.powiat.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://inowroclaw.powiat.pl/
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato se refiere a una contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Inowrocławska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Número de referencia: RI.I.271.6.2020
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021 do 1 341 punktów poboru (PPE) o łącznym szacowanym wolumenie (+/- 10 %) 10.574,25 MWh, z tego:

1) do lokali i obiektów (część 1 zamówienia) – 6 705,75 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1a do SIWZ;

2) dla potrzeb oświetlenia drogowego (część 2 zamówienia) – 3 868,50 MWh – szczegółowy wykaz PPE stanowi Załącznik 1b do SIWZ.

Wskazane powyżej prognozowane zużycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i może odbiegać od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilości energii. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości pobranej energii nie pociąga dla zamawiających (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną energię wg stawek określonych w zawartej umowie.

Wszelkie szczegóły określono w SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 412 132.50 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną – 474 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1a do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 6 705,75 MWh, z tego:

— strefa I: 4 903,28 MWh,

— strefa II: 1 802,47 MWh,

— strefa III: 0,00 MWh.

4. Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

5. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1a do SIWZ, kolumna „Okres dostaw”.

6. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Określono w pkt XIX SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej zamawiającego www.gminainowroclaw.eu

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL617 Inowrocławski
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię elektryczną – 867 szt.

2. Szczegółowy opis punktów poboru (PPE) zamawiający zamieścił w Załączniku nr 1b do SIWZ.

3. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy (+/- 10 %) 3 868,50 MWh, z tego:

— strefa I: 3 376,80 MWh,

— strefa II: 484,70 MWh,

— strefa III: 0,00 MWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić możliwe wahania poboru energii elektrycznej.

4. Dostawy odbywać się będą w terminie od 1.1.2021 do 31.12.2021 – szczegóły dotyczące terminów dostaw (rozpoczęcia i zakończenia) w odniesieniu do poszczególnych punktów poboru opisano w Załączniku nr 1b do SIWZ, kolumna „Okres dostaw”.

5. Obowiązujące obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasną lub ulegną rozwiązaniu ze skutkiem na dzień poprzedzający planowaną datę rozpoczęcia dostaw (kolumna „Okres dostaw”). Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających (odbiorców).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Określono w pkt XIX SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformy zakupowej. Link do platformy znajduje się na stronie internetowej zamawiającego www.gminainowroclaw.eu

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 100-239768
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 6
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Enea S.A.
Dirección postal: ul. Górecka 1
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL418 Poznański
Código postal: 60-201
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 2 212 897.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 470 331.24 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Enea S.A.
Dirección postal: ul. Górecka 1
Localidad: Poznań
Código NUTS: PL418 Poznański
Código postal: 60-201
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 199 235.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 272 852.56 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

1) który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;

3) podlegającego wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 4, pkt 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5. Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający zbada, czy wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości:

1) w przypadku składania oferty na część 1 zamówienia: 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100);

2) w przypadku składania oferty na część 2 zamówienia: 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).

8. Standardy jakościowe: przedmiotem zamówienia są dostawy energii elektrycznej o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych.

Standardy jakościowe energii elektrycznej opisane są w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 ze zm.). Zasady kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną określa rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 503 ze zm.).

9. Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem narzędzia platformazakupowa.pl, informacje dostępne w rozdz. VIII SIWZ.

10. Zgodnie z treścią art. 10a ust. 5 ustawy Pzp ofertę (formularz oferty) oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp (Dz.U. 2019, poz. 1843 ze zm.).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020