Suministros - 449878-2020

25/09/2020    S187

România-Râmnicu Sărat: Echipamente medicale

2020/S 187-449878

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat
Număr naţional de înregistrare: 2406871
Adresă: Str. Nicolae Bălcescu nr. 1
Localitate: Râmnicu Sărat
Cod NUTS: RO222 Buzău
Cod poștal: 125300
Țară: România
Persoană de contact: Simona Cernea
E-mail: achizitii@primariermsarat.ro
Telefon: +40 238561946
Fax: +40 238561947
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariermsarat.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizare echipamente şi dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”

Număr de referinţă: 2406871/2020/1
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizare echipamente şi dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”.

Valoarea estimata a achizitiei: 7 995 547,56 RON fără TVA.

Termenul de livrare a produselor este de trei luni, de la emiterea ordinului de incepere a furnizarii produselor.

Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari (daca acestea au fost primite in termen), cu șapte zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
31518600 Proiectoare orientabile
33112200 Ecograf
33112320 Aparate Doppler
33122000 Echipament oftalmologic
33123200 Aparate de electrocardiografie
33123210 Sistem de monitorizare cardiacă
33124110 Sisteme de diagnosticare
33157400 Aparate medicale respiratorii
33161000 Instalaţie de electrochirurgie
33182000 Aparate de suport cardiac
33182100 Defibrilator
33182200 Aparat de stimulare cardiacă
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
33191110 Autoclave
33192210 Mese de examinare
33192230 Mese de operaţie
33195100 Monitoare
33195110 Monitoare respiratorii
37441300 Biciclete staţionare
38300000 Instrumente de măsurare
38434500 Analizoare biochimice
38434540 Echipament biomedical
38516000 Microscoape monoculare şi/sau binoculare compuse
42514300 Aparate de filtrare
42931100 Centrifuge de laborator şi accesorii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO222 Buzău
Locul principal de executare:

Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, Str. Nicolae Balcescu nr. 2, judetul Buzau.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizare echipamente şi dotări pentru proiectul „Dotarea ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat”

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: 1.1. Perioada de garantie acordata echipamentelor si aparaturii medicale, trebuie sa fie de minimum 24 de luni si include instalarea, punerea in functiune, testarea functionala a dispozitivelor medicale, de catre specialistii pentru astfel de operatiuni ai distribuitorului/producatorului si dupa incheierea unui proces-verbal de dare in folosinta. / Pondere: 30
Prețul - Pondere: 70
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Programului operational 2014-020, Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de Investitii 8.1. – „Investitii in infrastructurile sanitare si sociale”, Operațiunea A – „Ambulatorii”.

II.2.14)Informații suplimentare

Programului operational 2014-020, Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale”, Prioritatea de Investitii 8.1. – „Investitii in infrastructurile sanitare si sociale”, Operațiunea A – „Ambulatorii”.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 093-221675
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Primăria Municipiului Râmnicu Sărat
Adresă: Str. Nicolae Bălcescu nr. 1
Localitate: Râmnicu Sărat
Cod poștal: 125300
Țară: România
E-mail: achizitii@primariermsarat.ro
Telefon: +40 238561946
Fax: +40 238561947
Adresă internet: www.primariermsarat.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020