Suministros - 449884-2020

25/09/2020    S187

Polska-Opole: Opony do pojazdów silnikowych

2020/S 187-449884

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
Adres pocztowy: ul. Korfantego 2
Miejscowość: Opole
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 45-077
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Eugenia Poniży, Anna Lis, Jarosław Hamadyk
E-mail: zamowienia@op.policja.gov.pl
Tel.: +48 774222673
Faks: +48 774222114
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.opolska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://opolska.policja.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad. nr 3 opony zimowe

Numer referencyjny: WS-ZF.2380.7.2020
II.1.2)Główny kod CPV
34351100 Opony do pojazdów silnikowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zimowych do pojazdów służbowych eksploatowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 722 444.31 PLN
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524 Opolski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, ul. Oleska 95, 45-232 Opole

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon zimowych do pojazdów służbowych KWP w Opolu, wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podane ilości asortymentu w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako wielkość przybliżoną. Ilość Zamawianego asortymentu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, bez prawa do roszczeń po stronie Wykonawcy. Wymieniony asortyment, w czasie obowiązywania umowy, będzie zamawiany partiami nazywanymi „jednorazowe zamówienie”. Odbiór partii w ramach jednorazowego zamówienia będzie następował transportem własnym Zamawiającego ze wskazanego przez Wykonawcę punktu znajdującego się w granicach administracyjnych miasta Opola lub Wykonawca dostarczy zamówione opony na adres Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu; ul. Oleska 95, 45-232 Opole, w terminie do trzech dni od zgłoszenia przesłanego telefaksem lub na adres e-mail Wykonawcy, przez Zamawiającego. Opony w dniu odbioru nie mogą być starsze niż 12 mies. licząc od dnia ich produkcji. Wykonawca gwarantuje, że opony są dopuszczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej.

Opony muszą być objęte gwarancją min. 24 mies. liczoną od daty pozytywnego odbioru jednorazowego zamówienia przez Zamawiającego. Podany indeks prędkości oraz nośność podane w OPZ są wartościami minimalnymi jakie musi spełniać opona, Zamawiający dopuszcza dostawy opon o podwyższonych parametrach niż podane minimalne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na opony / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 119-288502
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa opon do pojazdów służbowych KWP w Opolu – zad. nr 3 opony zimowe

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
18/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Moto Budrex Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 291
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-438
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 272 522.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 220 815.45 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020