Suministros - 449903-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Krasocin: Lámparas y accesorios de iluminación

2020/S 187-449903

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gmina Krasocin
Dirección postal: ul. Macierzy Szkolnej 1
Localidad: Krasocin
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Código postal: 29-105
País: Polonia
Persona de contacto: Mariusz Marciniak
Correo electrónico: jst@wechsler.pl
Teléfono: +48 501962686
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.krasocin.com.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/ug_krasocin
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin

Número de referencia: RI.271.1.13.2019.MW
II.1.2)Código CPV principal
31520000 Lámparas y accesorios de iluminación
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin polegająca na wymianie dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych, w ilości 2 087 szt. wraz z budową 2 latarni solarnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), w sumie 2 087 szt. opraw oświetleniowych.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 055 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
45316110 Instalación de equipo de alumbrado para carreteras
45311200 Trabajos de instalación de accesorios eléctricos
45311100 Trabajos de cableado eléctrico
71355200 Servicio oficial de topografía catastral
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Gmina Krasocin.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin polegająca na wymianie dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PNEN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych, w ilości 2 087 szt. wraz z budową 2 latarni solarnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), w sumie 2 087 szt. opraw oświetleniowych.

Planowane jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie 403 480,22 MWh/rok.

Zamówienie obejmuje:

a) modernizacji podlegać będzie 2 087 szt. punktów oświetleniowych na terenie gminy, w tym:

— wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201:2007, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz słupach sieci oświetleniowej wydzielonej w ilości 1 692 szt. (załącznik nr 8 Inwentaryzacja wraz z danymi do obliczeń fotometrycznych),

— montaż dodatkowych opraw oświetleniowych w technologii LED spełniających normę PN-EN 13201:2007 wraz z wysięgnikami, przewodami zasilającymi i zabezpieczeniami, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych w ilości 393 szt. (załącznik nr 8 Inwentaryzacja wraz z danymi do obliczeń fotometrycznych);

b) wymianę wysięgników w ilości 703 sztuk;

c) montaż/wymianę zabezpieczeń na liniach napowietrznych w ilości 1 826 sztuk;

d) budowę 2 latarni solarno-wiatrowych zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE);

e) zastosowanie i instalację inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią na 500 oprawach ulicznych (zwanego dalej „systemem”), który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia;

f) wykonanie badań, pomiarów i obliczeń fotometrycznych dla całego zakresu przedmiotu zamówienia;

g) wykonanie projektu technicznego. Dokumentację projektową należy uzgodnić z właściwym zakładem energetycznym;

h) modernizację oświetlenia należy wykonać zgodnie z warunkami modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydanymi przez zakład energetyczny. Zamawiający udostępni warunki modernizacji wydane przez zakład energetyczny;

i) uzyskanie decyzji konserwatora zabytków na modernizację oświetlenia w miejscowości Chotów, która znajduje się w obrębie układu przestrzenno-krajobrazowego wsi Chotów, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości województwa świętokrzyskiego pod nr 932A z 23.04.1977 (aktualnie po zmianach A.926);

j) udostępnienie zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury wraz z instalacją serwera w siedzibie zamawiającego;

k) udzielenie zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury;

l) wsparcie techniczne oraz stałą aktualizację oprogramowania systemu w okresie gwarancji;

m) osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości 325,21 Mg/rok w okresie pełnych 5 lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych zamawiającemu raportów przez weryfikatora. Weryfikatorem może być osoba posiadająca uprawnienia audytora energetycznego w postaci certyfikatu ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych, wpisana na listę audytorów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub należąca do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych lub będąca certyfikowanym audytorem/ekspertem ds. energetyki wpisany do rejestru PolSEFF.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: dostarczenie bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem dla wszystkich zainstalowanych opraw / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez wykonawcę / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: gwarancja / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: oprawy posiadające certyfikat Enec Plus / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków UE w ramach osi priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 229-561563
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Toruńska 9
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-600
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 502 800.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 2 055 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020