Suministros - 449903-2020

25/09/2020    S187

Polska-Krasocin: Lampy i oprawy oświetleniowe

2020/S 187-449903

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krasocin
Adres pocztowy: ul. Macierzy Szkolnej 1
Miejscowość: Krasocin
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Kod pocztowy: 29-105
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariusz Marciniak
E-mail: jst@wechsler.pl
Tel.: +48 501962686
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krasocin.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/ug_krasocin
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin

Numer referencyjny: RI.271.1.13.2019.MW
II.1.2)Główny kod CPV
31520000 Lampy i oprawy oświetleniowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin polegająca na wymianie dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych, w ilości 2 087 szt. wraz z budową 2 latarni solarnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), w sumie 2 087 szt. opraw oświetleniowych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 055 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45316110 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
71355200 Wykonywanie badań
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krasocin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia na terenie gminy Krasocin polegająca na wymianie dotychczasowych opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PNEN 13201, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz na wydzielonych liniach oświetleniowych, w ilości 2 087 szt. wraz z budową 2 latarni solarnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), w sumie 2 087 szt. opraw oświetleniowych.

Planowane jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie 403 480,22 MWh/rok.

Zamówienie obejmuje:

a) modernizacji podlegać będzie 2 087 szt. punktów oświetleniowych na terenie gminy, w tym:

— wymiana dotychczasowych opraw oświetleniowych i wysięgników na nowoczesne oprawy w technologii LED spełniające normę PN-EN 13201:2007, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych oraz słupach sieci oświetleniowej wydzielonej w ilości 1 692 szt. (załącznik nr 8 Inwentaryzacja wraz z danymi do obliczeń fotometrycznych),

— montaż dodatkowych opraw oświetleniowych w technologii LED spełniających normę PN-EN 13201:2007 wraz z wysięgnikami, przewodami zasilającymi i zabezpieczeniami, na konstrukcjach wsporczych linii energetycznych w ilości 393 szt. (załącznik nr 8 Inwentaryzacja wraz z danymi do obliczeń fotometrycznych);

b) wymianę wysięgników w ilości 703 sztuk;

c) montaż/wymianę zabezpieczeń na liniach napowietrznych w ilości 1 826 sztuk;

d) budowę 2 latarni solarno-wiatrowych zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE);

e) zastosowanie i instalację inteligentnego systemu sterowania i zarządzania energią na 500 oprawach ulicznych (zwanego dalej „systemem”), który umożliwi automatyczną zmianę parametrów oświetlenia, dostosowując je do bieżących wymagań, wynikających ze zmiennych sytuacji drogowych. Jest to również rozwiązanie informujące zarządcę oświetlenia o pracy i awariach oświetlenia;

f) wykonanie badań, pomiarów i obliczeń fotometrycznych dla całego zakresu przedmiotu zamówienia;

g) wykonanie projektu technicznego. Dokumentację projektową należy uzgodnić z właściwym zakładem energetycznym;

h) modernizację oświetlenia należy wykonać zgodnie z warunkami modernizacji urządzeń oświetlenia ulicznego wydanymi przez zakład energetyczny. Zamawiający udostępni warunki modernizacji wydane przez zakład energetyczny;

i) uzyskanie decyzji konserwatora zabytków na modernizację oświetlenia w miejscowości Chotów, która znajduje się w obrębie układu przestrzenno-krajobrazowego wsi Chotów, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomości województwa świętokrzyskiego pod nr 932A z 23.04.1977 (aktualnie po zmianach A.926);

j) udostępnienie zamawiającemu systemu informatycznego sterowania oświetleniem z możliwością zdalnego monitoringu wybudowanej infrastruktury wraz z instalacją serwera w siedzibie zamawiającego;

k) udzielenie zamawiającemu nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji na korzystanie z systemu do zdalnego monitorowania wybudowanej infrastruktury;

l) wsparcie techniczne oraz stałą aktualizację oprogramowania systemu w okresie gwarancji;

m) osiągnięcie efektu ekologicznego na poziomie rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych (równoważnika dwutlenku węgla CO2) w wysokości 325,21 Mg/rok w okresie pełnych 5 lat kalendarzowych po wykonaniu zamówienia, czego potwierdzeniem będą sporządzane przez wykonawcę raporty za każdy rok działania zmodernizowanego oświetlenia ulicznego, przy czym wykonawca w ramach zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt uzyska akceptację przedkładanych zamawiającemu raportów przez weryfikatora. Weryfikatorem może być osoba posiadająca uprawnienia audytora energetycznego w postaci certyfikatu ukończenia kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych, wpisana na listę audytorów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju lub należąca do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych lub będąca certyfikowanym audytorem/ekspertem ds. energetyki wpisany do rejestru PolSEFF.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: dostarczenie bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem dla wszystkich zainstalowanych opraw / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych oferowanych przez wykonawcę / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: gwarancja / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: oprawy posiadające certyfikat Enec Plus / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków UE w ramach osi priorytetowej 3 – Efektywna i zielona energia, działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 229-561563
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 7
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Toruńska 9
Miejscowość: Radom
Kod NUTS: PL921 Radomski
Kod pocztowy: 26-600
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 502 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 055 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

26.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

26.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

26.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

26.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

26.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

26.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

26.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 24.5 i 24.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

26.8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

26.9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

26.10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

26.11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

26.12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

26.13. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

26.14. W sprawach nie uregulowanych w pkt 26 w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020