Suministros - 449931-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Szczecin: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 187-449931

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Dirección postal: al. Piastów 17
Localidad: Szczecin
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Código postal: 70-310
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Orłowska
Correo electrónico: dzp@zut.edu.pl
Teléfono: +48 914494321
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.zut.edu.pl
Dirección del perfil de comprador: www.zut.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia wyższa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: nauka i edukacja

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa oprogramowania: 1. system kontroli dostępu do sieci komputerowej wraz z modułem analizy logów; 2. system wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocy

Número de referencia: ZP/O/UCI/300/2020
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji wieczystej na oprogramowanie: system kontroli dostępu do sieci komputerowej wraz z modułem analizy logów i system wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocy. Są 2 zadania (częściowe: tak). Zakres: sprzedaż i dostarczenie bezterminowej licencji na oprogramowanie i kluczami, uruchomienie oprogramowania, obejmujące:

Zad. nr 1:

(a) instalację wraz z konfiguracją,

(b) warsztaty szkoleniowe,

(c) asystę techniczną podczas wdrożenia;

Zad. nr 1:

(a) instalację wraz z konfiguracją

(b) warsztaty szkoleniowe,

(c) przygotowanie i wdrożenie scenariuszy bezpieczeństwa;

Zad. nr 2:

(a) instalację wraz z konfiguracją,

(b) warsztaty szkoleniowe,

(c) asystę techniczną podczas wdrożenia, udzielenie Zamawiającemu gwarancji i wsparcia technicznego. Oferta wariantowa: nie. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ust. Pzp. Umowa ramowa: nie. Dynamiczny systemu zakupów: nie. Aukcja elektroniczna: nie

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
48420000 Paquetes de software de gestión de instalaciones y «suite» de paquetes de software
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

W budynku Uczelnianego Centrum Informatyki zlokalizowanym przy ul. Jagiellońskiej 20-21, w Szczecinie lub za zgodą Zamawiającego mogą być wykonane na odległość (zdalnie).

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa licencji wieczystej (bezterminowej) na oprogramowanie określone jako system wspierający zarządzanie infrastrukturą IT wraz z modułem zdalnej pomocy.

2. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia przedmiotu niniejszego zamówienia na 2 (dwie) samodzielne części, dopuszczając tym samym składanie ofert częściowych na każdą z tych części. Każda taka część nazywana jest w dalszej części SIWZ „zadaniem” odpowiednio dla części nr 2 – zadanie nr 2 – dostawa oprogramowania, o których mowa w ust. 1

3. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień poniższych niniejszego działu, opis techniczno-zakresowy przedmiotu zamówienia, dane techniczne, funkcjonalne, ilość, długość, zasady gwarancji, wsparcia i asysty wdrożeniowej, a także inne wymagane przez Zamawiającego minimalne właściwości dla poszczególnego oprogramowania składającego się na przedmiot dostawy, zawiera odpowiednio dla zadania nr 2 – załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 5 niniejszego działu, ilekroć w postanowieniach poniższych niniejszego dokumentu SIWZ (i jej załącznikach), bez bliższego określenia, używany będzie zwrot oprogramowanie – należy przez to rozumieć wszystkie elementy opisu wskazane treścią załącznika nr 3 SIWZ.

5. Ilekroć dalej w postanowieniach niniejszego dokumentu SIWZ mowa będzie (bez bliższego określenia) o oprogramowaniu w zadaniu, oprogramowaniu z zadania, czy też o oferowanym w ramach zadania/zadań oprogramowaniu – należy przez to rozumieć oprogramowanie w rozumieniu tego pojęcia wskazanym w ust. 4 powyżej, tyle że w zakresie ograniczającym się odpowiednio do danego zadania, tj. odpowiednio: zadania nr 2.

6. W zakres tego zamówienia wchodzi minimum (odpowiednio dla zadania/zadań, na które składana będzie oferta):

1) sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu bezterminowej licencji na oprogramowanie wraz z kluczami licencyjnymi i dokumentami potwierdzającymi udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 3 SIWZ. Dostarczone oprogramowanie ma umożliwiać instalację lokalną (nie dopuszcza się rozwiązania działającego w chmurze publicznej);

2) uruchomienie oprogramowania, które musi obejmować odpowiednio dla zadania nr 2:

(a) instalację wraz z konfiguracją

(b) warsztaty szkoleniowe,

(c) asystę techniczną podczas wdrożenia;

3) udzielenie Zamawiającemu gwarancji i wsparcia technicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi jej udzielenie o ile są wymagane na zaoferowane, dostarczone i wydane Zamawiającemu oprogramowanie odpowiednio dla zadania nr 2 na okres 12 miesięcy od dnia sprzedaży.

7. Szczegółowy zakres i sposób spełnienia świadczeń, o których mowa powyżej podaje wzór umowy (odpowiednio załącznik nr 10 SIWZ – w przypadku zadania nr 2).

8. Podana w dziale X ust. 2 (zdanie pierwsze) SIWZ informacja, iż Zamawiający ani nie wymaga, ani też nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy Pzp dotyczy zadania nr 2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji i wsparcia technicznego / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowa asysta techniczna podczas wdrożenia / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Wykonanie zamówienia podlega współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-Z205/18 pn. Kierunek: przyszłość w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój 2014–2020. zad. 3, poz. 26 i zad. 3 poz. 27.

II.2.14)Información adicional

Podane w sekcji II.2.5) kryteria pozacenowe zostały ujęte jako „kryterium jakości”, gdyż formularz ogłoszenia nie przewiduje możliwości innego ich wskazania. W odniesieniu do tej części zamówienia wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 PLN (dalsze informacje o ww. wadium – dział VIII SIWZ).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 115-278749
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie zostaje unieważnione z uwagi, że w zakresie zadania 2 nie została złożona żadna oferta. Podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z 27.9.2019).

W przypadku Wykonawcy MWT Solutions S.A Poznań, w niniejszym postępowaniu nie doszło z winy Wykonawcy (podwójne zaszyfrowanie oferty) do złożenia oświadczenia woli w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią. Nie można także stwierdzić, iż oferta Wykonawcy stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, gdyż nie doszło do złożenia oświadczenia Zamawiającemu woli zawarcia umowy, stanowiącego ofertę, gdyż z winy Wykonawcy nie zostały określone istotne postanowienia tej umowy. Szczegółowy opis okoliczności stanowiących podstawę unieważnienia w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 2 z 5.8.2020.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-675
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: KIO
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020