Suministros - 449944-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-449944

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dirección postal: ul. Dewajtis 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-815
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Januszko, Dział Zamówień Publicznych UKSW
Correo electrónico: a.januszko@uksw.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.dzp.uksw.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dialog konkurencyjny „Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie”

II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

„Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie”.

Dostawa ciepła będzie polegała na lokalnym wytwarzaniu energii cieplnej na terenie udostępnionym przez Zamawiającego i jej dystrybucji do budynków Zamawiającego. Dopuszcza się dystrybucję za pomocą sieci cieplnej lub wytwarzanie ciepła bezpośrednio w miejscu jej wykorzystania. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji ciepła leży po stronie Wykonawcy.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa ciepła będzie polegała na lokalnym wytwarzaniu energii cieplnej na terenie udostępnionym przez Zamawiającego i jej dystrybucji do budynków Zamawiającego. Dopuszcza się dystrybucję za pomocą sieci cieplnej lub wytwarzanie ciepła bezpośrednio w miejscu jej wykorzystania. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji ciepła leży po stronie Wykonawcy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Diálogo competitivo
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 152-370562
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 4 września 2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej opublikowane w tym dniu w Dz.U. UE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesuwające m.in. termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu na dzień 24 września 2020 r. Jednocześnie Zamawiający nie zmienił tego terminu na miniPortalu UZP, na skutek czego powstała możliwość zapoznania się Zamawiającego z wnioskami przed upływem terminu ich składania, co narusza zasadę określoną w art. 50 ust. 3 ustawy.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020