Suministros - 449944-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

2020/S 187-449944

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres pocztowy: ul. Dewajtis 5
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-815
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Januszko, Dział Zamówień Publicznych UKSW
E-mail: a.januszko@uksw.edu.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.dzp.uksw.edu.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dialog konkurencyjny „Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie”

II.1.2)Główny kod CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

„Dostawa ciepła (sprzedaż i dystrybucja) do budynków Kampusu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie”.

Dostawa ciepła będzie polegała na lokalnym wytwarzaniu energii cieplnej na terenie udostępnionym przez Zamawiającego i jej dystrybucji do budynków Zamawiającego. Dopuszcza się dystrybucję za pomocą sieci cieplnej lub wytwarzanie ciepła bezpośrednio w miejscu jej wykorzystania. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji ciepła leży po stronie Wykonawcy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa ciepła będzie polegała na lokalnym wytwarzaniu energii cieplnej na terenie udostępnionym przez Zamawiającego i jej dystrybucji do budynków Zamawiającego. Dopuszcza się dystrybucję za pomocą sieci cieplnej lub wytwarzanie ciepła bezpośrednio w miejscu jej wykorzystania. Przygotowanie niezbędnej infrastruktury do wytwarzania i dystrybucji ciepła leży po stronie Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Dialog konkurencyjny
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 152-370562
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7.

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w dniu 4 września 2020 r. zamieścił na swojej stronie internetowej opublikowane w tym dniu w Dz.U. UE ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesuwające m.in. termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu na dzień 24 września 2020 r. Jednocześnie Zamawiający nie zmienił tego terminu na miniPortalu UZP, na skutek czego powstała możliwość zapoznania się Zamawiającego z wnioskami przed upływem terminu ich składania, co narusza zasadę określoną w art. 50 ust. 3 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2020