Suministros - 449948-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Kielce: Impresoras y trazadores gráficos

2020/S 187-449948

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Świętokrzyska
Número de identificación fiscal: 657-000-97-74
Dirección postal: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
Localidad: Kielce
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 25-314
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Nietrzpiel
Correo electrónico: dzp@tu.kielce.pl
Teléfono: +48 413424140
Fax: +48 413424270
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.bip.tu.kielce.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skanera

Número de referencia: ATZ-381-32/20
II.1.2)Código CPV principal
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skanera 3D dla Laboratorium Innowacyjnego Modelowania i Prototypowania 3D Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 3 369 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30232110 Impresoras láser
30216110 Escáneres para uso informático
38000000 Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas)
38520000 Escáneres
42940000 Maquinaria para el tratamiento térmico de materiales
48321000 Paquetes de software de diseño asistido por ordenador (DAO)
48323000 Paquetes de software de fabricación asistida por ordenador (FAO)
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
48100000 Paquetes de software específico de un sector económico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL72 Świętokrzyskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Kielce, Politechnika Świętokrzyska, Laboratorium Innowacyjnego Modelowania i Prototypowania 3D

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych: drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skanera 3D dla Laboratorium Innowacyjnego Modelowania i Prototypowania 3D Politechniki Świętokrzyskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin realizacji / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 10 %
Criterio de calidad - Nombre: Wyposażenie dodatkowe w postaci zewnętrznej pompy próżniowej do szybkiego przygotowania atmosfery roboczej w określonym czasie / Ponderación: 20 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

„CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2014–2020 [oś priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”].

II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2002/S 114-276013
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa Drukarki 3D do drukowania proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skanera

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: 3D Lab Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Farbiarska 63B
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Código postal: 02-862
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 282 707.46 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 369 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Terminy wniesienia odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020