Suministros - 449950-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Medicamentos diversos

2020/S 187-449950

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
Número de identificación fiscal: 000288567
Dirección postal: ul. Spartańska 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-637
País: Polonia
Persona de contacto: Bogumiła Kalinowska
Correo electrónico: bogumila.kalinowska@spartanska.pl
Teléfono: +48 226709143
Fax: +48 226709143
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spartanska.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa leków biologicznych – sprawa nr 26/PN/2020/BK

Número de referencia: 26/PN/2020/BK
II.1.2)Código CPV principal
33690000 Medicamentos diversos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków biologicznych do Apteki Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w podziale na 4 części (zadania). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilości zamawianego asortymentu w ramach całkowitej wartości zadania. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania. Lek musi być zarejestrowany w programach lekowych. Leki stanowiące przedmiot zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wpisu w Urzędowym Wykazie Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych. Dostarczany asortyment musi być nowy i posiadać co najmniej 6 miesięczny okres zdatności do użycia liczony od dnia jego dostarczenia Zamawiającemu.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 421 716.50 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 1 – Dostawa leków biologicznych Tocilizumab

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000 Medicamentos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Poz. 1 - 2

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: zadanie nr 1 – 48 000,00 PLN (słownie: złotych czterdzieści osiem tysięcy, groszy 00/100).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 2 – Certolizumab

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000 Medicamentos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Poz. 1

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: zadanie nr 2 – 20 000,00 PLN (słownie: złotych dwadzieścia tysięcy, groszy 00/100).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 3 – Adalimumab

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000 Medicamentos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Poz. 1

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: zadanie nr 3 – 1 100,00 PLN (słownie: złotych dwadzieścia tysięcy, groszy 00/100).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zadanie nr 4 – Etanercept

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33690000 Medicamentos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Poz. 1 - 4

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości: zadanie nr 4 – 12 000,00 PLN (słownie: złotych dwanaście tysięcy, groszy 00/100).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 117-283377
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Zadanie nr 1 – Dostawa leków biologicznych Tocilizumab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Roche Polska Sp. z o.o.
Dirección postal: Domaniewska 39B
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-672
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 3 228 036.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 3 486 278.88 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Zadanie nr 2 – Dostawa leków biologicznych Certolizumab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.
Dirección postal: Szopieniecka 77
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-431
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 304 991.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 409 392.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Zadanie nr 3 – Dostawa leków biologicznych Adalimumab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
24/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Amgen Sp. z o.o.
Dirección postal: Puławska 145
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-715
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 71 910.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 77 662.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: 4
Denominación:

Zadanie nr 4 - Dostawa leków biologicznych Etanercept

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
01/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Pfizer Trading Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dirección postal: Żwirki i Wigury 16B
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-092
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 787 335.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 850 321.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni. Podstawy wykluczenia, opis warunków udziału w postępowaniu oraz szczegółowe informacje na temat oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców znajdują się w rozdziale 9 i 10 SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020