Suministros - 449952-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gdansk: Unidades centrales de proceso para ordenadores personales

2020/S 187-449952

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Uniwersytet Gdański
Dirección postal: ul. Jana Bażyńskiego 8
Localidad: Gdańsk
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 80-309
País: Polonia
Persona de contacto: Barbara Wróblewska, Uniwersytet Gdański, Dział Zamówień Publicznych, 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8, pokój 109 I piętro
Correo electrónico: barbara.wroblewska@ug.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://ug.edu.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Número de referencia: J711.291.1.57.2020.BW
II.1.2)Código CPV principal
30213400 Unidades centrales de proceso para ordenadores personales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213400-9 (centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych), 30231300-0 (monitory ekranowe).

2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego tj.:

1) zestawów komputerowych (komputerów stacjonarnych) – 31 szt.,

2) monitorów – 31 szt.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

4. Zamówienie obejmuje:

1) dostawę sprzętu,

2) wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Etapy dostawy i odbioru sprzętu zostały szczegółowo opisane w § 5 ust. 4 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pokój 304.

6. Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 36 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30231300 Pantallas de visualización
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL634 Gdański
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy sprzętu: Wydział Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, pokój 304.

II.2.4)Descripción del contrato:

Rozdział II SIWZ:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy o wartości szacunkowej powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie – art. 11 ust. 8 ustawy.

Zamawiający na podstawie art. 24aa ustawy, najpierw dokona oceny ofert pod kątem przesłanek ich odrzucenia – art. 89 ust 1 ustawy oraz kryteriów oceny ofert, określonych w rozdziale XIV SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w oparciu o wskazane w rozdziale VII oświadczenia i dokumenty.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl /WarunkiUslugi.aspx) oraz Regulaminie ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin).

Rozdział III SIWZ:

Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30213400-9 (centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych), 30231300-0 (monitory ekranowe).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami zwanych dalej „sprzętem” dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego tj.:

1) zestawów komputerowych (komputerów stacjonarnych) – 31 szt.,

2) monitorów – 31 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ.

Zamówienie obejmuje:

1) dostawę sprzętu,

2) wniesienie sprzętu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

Etapy dostawy i odbioru sprzętu zostały szczegółowo opisane w § 5 ust. 4 projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Gwarancja producenta na sprzęt: nie krótsza niż 36 miesięcy. Szczegółowe informacje dotyczące gwarancji zawarte są w § 7 projektu umowy – załączniku nr 5 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, że Wykonawcy zapewnią, iż oferowany sprzęt spełnia normy nie gorsze od opisanych przez Zamawiającego w tabeli 1 pozycji 12 załącznika nr 1a do SIWZ. Zamawiający uzna za równoważne takie nory, które będą sporządzone przez niezależny podmiot obdarzony zaufaniem publicznym, które u podstaw oparte są na przejrzystości, dobrowolności, bezstronności, efektywności, wiarygodności, spójności oraz uzgadnianiu na poziomie krajowym i europejskim. Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych normach, o których mowa w załączniku nr 1a. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy w zakresie norm spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy).

Zamawiający przewiduje ubieganie się o 0 % stawkę podatku VAT na podstawie art. 83 ust. 14 pkt 1 ustawy z 11.3.2004 o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).

Rozdział IV SIWZ:

Termin realizacji umowy: do 25 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji umowy uwzględnia wszystkie etapy dostawy sprzętu opisane w § 5 ust. 4 projektu umowy – zał. nr 5 do SIWZ.

Rozdział VII SIWZ:

Postępowanie o udzielenie zamówienia Zamawiający prowadzi w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt. 3 rozdz. VII oraz rozdz. XI pkt 3 ppkt 2.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: (S) Wyposażenie zestawu komputerowego w stojak montażowy / Ponderación: 25
Criterio de calidad - Nombre: (T) Zestawy komputerowe posiadające aktualny certyfikat TCO / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 110-266327
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: J711.291.1.57.2020.BW
Denominación:

Dostawa specjalistycznych zestawów komputerowych wraz z monitorami dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020