Suministros - 449956-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Láseres

2020/S 187-449956

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Politechnika Wrocławska
Dirección postal: Wybrzeże Wyspiańskiego 27
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Código postal: 50-370
País: Polonia
Persona de contacto: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia o sygn. AC/BZP/242-091/2020 komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Correo electrónico: justyna.kulpa@pwr.edu.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://przetargi.pwr.edu.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia wyższa
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

AC/BZP/242-091/2020 Dostawa układu laserowego w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

Número de referencia: AC/BZP/242-091/2020
II.1.2)Código CPV principal
38636100 Láseres
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu laserowego: laser femtosekundowy z optycznym wzmacniaczem parametrycznym, mieszaczem częstości optycznych oraz wyposażeniem dodatkowym w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 462 357.72 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL514 Miasto Wrocław
II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa układu laserowego: laser femtosekundowy z optycznym wzmacniaczem parametrycznym, mieszaczem częstości optycznych oraz wyposażeniem dodatkowym w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

Kod CPV: 38636100-3 Lasery.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SIWZ – OPZ.

Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 SIWZ.

Miejsce dostawy, lokalizacja: Politechnika Wrocławska, ul. M. Smoluchowskiego 23, 50-372 Wrocław, pok. 305 w budynku A3.

2. Termin realizacji zamówienia: do 20 tygodni od dnia podpisania umowy.

Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy [„Termin” – T] / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Zaoferowana gwarancja [„Gwarancja” G] / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Zaoferowany czas reakcji na zgłoszenie serwisowe [„Czas reakcji” S] / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości:

20 000,00 PLN.

Zamawiający, w oparciu o art. 24aa uPzp, dokona oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 092-219216
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

AC/BZP/242-091/2020 Dostawa układu laserowego w ramach potrzeb Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Eurotek International Sp. z o.o.
Dirección postal: Skrzetuskiego 6
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-726
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 462 357.72 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 2a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI uPzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: jw.
Localidad: Warszawa
País: Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020