Suministros - 449971-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Equipo de red

2020/S 187-449971

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Ministerstvo na truda i sotsialnata politika
Número de identificación fiscal: 000695395
Dirección postal: ul. „Triaditsa“ No. 2
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Diana Dimitrova
Correo electrónico: Diana.Dimitrova@mlsp.government.bg
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.mlsp.government.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/1132
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Protección social

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на техническо оборудване за оптимизиране на информационната инфраструктура на МТСП и повишаване на информационната сигурност

II.1.2)Código CPV principal
32420000 Equipo de red
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Описание в частта за ОП № 2:

Мрежовата и комуникационна инфраструктура на МТСП се състои от мрежови комутатори от различни производители — Cisco, 3Com и други, и е закупена и внедрена в експлоатация в различно време през последните 10 години. Най-старите устройства, които все още са в употреба, са морално и физически остарели, не са резервирани и имат производителност, която е несъвместима с останалите устройства в мрежата. Това крие риск от отпадане на цялостната свързаност на услугите в МТСП или до невъзможност останалите системи да покрият пикови натоварвания при нужда. МТСП предоставя електронни услуги на свързаните с нея агенции и е необходимо тези услуги да бъдат защитени в съответствие с техническото задание, като бъде съобразено те да покриват функционално и логическо разделяне на компонентите на инфраструктурата, които да осигурят защитата на информационната сигурност в синхрон с разпоредбите на постановление на МС № 186 от 19 Юли 2019 г. за приемане на НМИМИС.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 240 000.00 BGN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на техническо оборудване за оптимизиране на информационната инфраструктура на МТСП и повишаване на информационната сигурност

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32420000 Equipo de red
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
II.2.4)Descripción del contrato:

Мрежовата и комуникационна инфраструктура на МТСП се състои от мрежови комутатори от различни производители — Cisco, 3Com, и други и е закупена и внедрена в експлоатация в различно време през последните 10 години. Най-старите устройства, които все още са в употреба, са морално и физически остарели, не са резервирани и имат производителност, която е несъвместима с останалите устройства в мрежата. Това крие риск от отпадане на цялостната свързаност на услугите в МТСП или до невъзможност останалите системи да покрият пикови натоварвания при нужда. МТСП предоставя електронни услуги на свързаните с нея агенции и е необходимо тези услуги да бъдат защитени в съответствие с техническото задание, като бъде съобразено те да покриват функционално и логическо разделяне на компонентите на инфраструктурата, които да осигурят защитата на информационната сигурност в синхрон с разпоредбите на постановление на МС № 186 от 19 юли 2019 г. за приемане на Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (МИМИС).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: „Екип за изпълнение на поръчката“ / Ponderación: 40 %
Criterio de calidad - Nombre: „Организация за изпълнение на поръчката“ / Ponderación: 30 %
Precio - Ponderación: 30 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Доставка на сървъри и твърди дискове

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
32420000 Equipo de red
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG411 София (столица)
II.2.4)Descripción del contrato:

В предмета на поръчката е предвидено да се извърши доставка, монтаж, инсталиране (конфигуриране и тестване) както и гаранционно обслужване на 2 (два) броя сървъри окомплектовани с външни твърди дискове.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Обособената позиция се възлага отделно от настоящата поръчка по реда на чл. 26, ал. 6 във вр. с чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 103-247767
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД-23-10
Lote nº: 1
Denominación:

Доставка на техническо оборудване за оптимизиране на информационната инфраструктура на МТСП и повишаване на информационната сигурност

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Лирекс БГ“ ООД
Número de identificación fiscal: 121057952
Dirección postal: ж.к. „Младост 3“, бл. 306, вх.2
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1712
País: Bulgaria
Teléfono: +359 29691691
Fax: +359 29691692
Dirección de internet: www.lirex.com
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 240 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 237 926.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: РД04-37
Lote nº: 2
Denominación:

Доставка на сървъри и твърди дискове

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
28/04/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Енвизимо внедряване и поддръжка“ ЕООД
Número de identificación fiscal: 201544448
Dirección postal: бул. „Александър Стамболийски“ № 37, ет. 1, ап. 1
Localidad: София
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: yasen@envisimo.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 18 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 17 120.00 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020