Suministros - 449993-2020

25/09/2020    S187

Bulgaria-Sofía: Gasolina sin plomo

2020/S 187-449993

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Darzhavna agentsiya „Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi“
Número de identificación fiscal: 831913661
Dirección postal: ul. „Moskovska“ No. 3
Localidad: Sofiya
Código NUTS: BG411 София (столица)
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Persona de contacto: Radoslav Bozhkov
Correo electrónico: rezerv@statereserve.bg
Teléfono: +359 29210259
Fax: +359 289877977
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.statereserve.bg
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/13801
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Otra actividad: ЗДРВВЗ и ЗЗНН

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Доставка на автомобилен бензин, марка А 95Н, зимен, клас „С“, минерален, без биокомпоненти

II.1.2)Código CPV principal
09132100 Gasolina sin plomo
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Доставка на автомобилен бензин, зимен, клас „С“, минерален, без биокомпоненти, съгласно чл. 50, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми източници.

Прогнозното количество е до 52 742 (петдесет и две хиляди седемстотин четиридесет и два) тона ± 0,5 % и възложителят си запазва правото да сключи договор до размера на осигурените финансови средства. Автомобилният бензин следва да отговаря на посочените показатели в приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 1 457 492.28 BGN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09132100 Gasolina sin plomo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Петролна база Сливен и/или друга петролна база на възложителя

II.2.4)Descripción del contrato:

Доставка на автомобилен бензин, марка А 95Н, зимен, клас „С“, минерален, без биокомпоненти

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Adjudicación de un contrato sin publicación previa de una convocatoria de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea en los casos enumerados a continuación
  • Suministros cotizados y comprados en una bolsa de materias primas
Explicación:

Стоката, предмет на настоящата поръчка, се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите (§ 3 от ЗР на Постановление № 347 от 8.12.2016 г.). В съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗОП приложим ред за сключване на договор в този случай е Законът за стоковите борси и тържищата. Сделката се извърши на „Софийска стокова борса“ АД в съответствие с принципите на чл. 2 от ЗОП.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 970
Denominación:

Доставка на 1 413,600 тона ± 0,5 % автомобилен бензин, марка А 95Н

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
17/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: „Бент Ойл“ АД
Número de identificación fiscal: 200852966
Dirección postal: ул. „Шар планина“ № 35, ет. 5
Localidad: София
Código NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Código postal: 1303
País: Bulgaria
Correo electrónico: office@bentoil.com
Teléfono: +359 28183044
Fax: +359 29586343
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 70 000 000.00 BGN
Valor total del contrato/lote: 1 457 492.28 BGN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящото обявление не е сред актовете, подлежащи на обжалване.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020