Suministros - 450047-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Olsztyn: Material para diagnóstico

2020/S 187-450047

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie
Número de identificación fiscal: 001289340
Dirección postal: ul. Bydgoska 5
Localidad: Olsztyn
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Código postal: 10-243
País: Polonia
Persona de contacto: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 5, 10-243 Olsztyn
Correo electrónico: t.gabryel@pan.olsztyn.pl
Teléfono: +48 895393167
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pan.olsztyn.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: państwowa jednostka naukowa
I.5)Principal actividad
Otra actividad: badania naukowe

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie

Número de referencia: ZP-PNU/D/2020/03/18
II.1.2)Código CPV principal
33124130 Material para diagnóstico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie.Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Część1:Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu TPP

Część2:Probówki według katalogu TPP

Część3:Końcówki do pipet według katalogu Axygen

Część4:Probówki według katalogu Axygen

Część5:Końcówki do pipet według katalogu StarLab

Część6:Probówki według katalogu StarLab

Część7:Końcówki do pipet według katalogu Sarsted

Część8:Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu Sarsted

Część9:Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu JET Biofil

Część10:Probówki według katalogu JET Biofil

Część11:Końcówki do pipet według katalogu AHN

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część- załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część.Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 77 754.02 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu TPP

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124130 Material para diagnóstico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, POLSKA oraz pozostałe lokalizacje wymienione w par.3 wzoru umowy – załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Część 1: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu TPP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część- załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2.Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

3.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

4.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady dotyczące ofert równoważnych zawiera rozdział III SIWZ.

5.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

6.Termin gwarancji na materiały zużywalne i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

7.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 18 miesięcy. Termin dostawy cząstkowej będzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie do 40 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy zamówienia cząstkowego / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektów: Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), programu „Profilaktyka i leczenie chorób Cywilizacyjnych” – STRATEGMED, JPI– LONGLIFE, Protein2Food, programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz finansowanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - Żywność na przyszłość (Food4Future).

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część I – 69,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych, 00/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ.

2. Kryteria udzielenia zamówienia:

a) cena – waga: 60;

b) termin dostawy zamówienia cząstkowego – waga: 40.

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XIV SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2: Probówki według katalogu TPP

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124130 Material para diagnóstico
33192500 Tubos de ensayo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, POLSKA oraz pozostałe lokalizacje wymienione w par.3 wzoru umowy – załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Część 2: Probówki według katalogu TPP

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część- załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2.Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

3.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

4.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady dotyczące ofert równoważnych zawiera rozdział III SIWZ.

5.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

6.Termin gwarancji na materiały zużywalne i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

7.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 18 miesięcy. Termin dostawy cząstkowej będzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie do 40 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy zamówienia cząstkowego / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektów: Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), programu „Profilaktyka i leczenie chorób Cywilizacyjnych” – STRATEGMED, JPI– LONGLIFE, Protein2Food, programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz finansowanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - Żywność na przyszłość (Food4Future).

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część II – 58,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych, 00/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ.

2. Kryteria udzielenia zamówienia:

a) cena – waga: 60;

b) termin dostawy zamówienia cząstkowego – waga: 40.

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XIV SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 6: Probówki według katalogu StarLab

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124130 Material para diagnóstico
33192500 Tubos de ensayo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, POLSKA oraz pozostałe lokalizacje wymienione w par.3 wzoru umowy – załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Część 6: Probówki według katalogu StarLab

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część- załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2.Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

3.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

4.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady dotyczące ofert równoważnych zawiera rozdział III SIWZ.

5.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

6.Termin gwarancji na materiały zużywalne i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

7.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 18 miesięcy. Termin dostawy cząstkowej będzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie do 40 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy zamówienia cząstkowego / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektów: Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), programu „Profilaktyka i leczenie chorób Cywilizacyjnych” – STRATEGMED, JPI– LONGLIFE, Protein2Food, programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz finansowanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - Żywność na przyszłość (Food4Future).

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część VI – 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych, 00/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ.

2. Kryteria udzielenia zamówienia:

a) cena – waga: 60;

b) termin dostawy zamówienia cząstkowego – waga: 40.

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XIV SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 7: Końcówki do pipet według katalogu Sarsted

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124130 Material para diagnóstico
38437110 Puntas de pipeta
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, POLSKA oraz pozostałe lokalizacje wymienione w par.3 wzoru umowy – załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Część 7: Końcówki do pipet według katalogu Sarsted

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część- załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2.Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

3.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

4.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady dotyczące ofert równoważnych zawiera rozdział III SIWZ.

5.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

6.Termin gwarancji na materiały zużywalne i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

7.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 18 miesięcy. Termin dostawy cząstkowej będzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie do 40 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy zamówienia cząstkowego / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektów: Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), programu „Profilaktyka i leczenie chorób Cywilizacyjnych” – STRATEGMED, JPI– LONGLIFE, Protein2Food, programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz finansowanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - Żywność na przyszłość (Food4Future).

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część VII – 246,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć złotych, 00/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ.

2. Kryteria udzielenia zamówienia:

a) cena – waga: 60;

b) termin dostawy zamówienia cząstkowego – waga: 40.

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XIV SIWZ.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 8: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu Sarsted

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124130 Material para diagnóstico
33192500 Tubos de ensayo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL622 Olsztyński
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, POLSKA oraz pozostałe lokalizacje wymienione w par.3 wzoru umowy – załączniku nr 3 do SIWZ.

II.2.4)Descripción del contrato:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Zamówienie zostało podzielone na 11 części:

Część 8: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu Sarsted

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają formularze ofertowe na daną część- załączniki nr 1 do SIWZ. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na daną część. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części.

2.Ze względu na zapewnienie powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, wskazał oprócz opisu, także producenta oraz numery katalogowe. Wskazanie producenta, numerów katalogowych nie wskazuje bezpośrednio na Wykonawcę dostawy. Ofertę może złożyć każdy Wykonawca zainteresowany uzyskaniem i realizacją zamówienia.

3.Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

4.Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego. Szczegółowe zasady dotyczące ofert równoważnych zawiera rozdział III SIWZ.

5.Warunki ogólne dostawy przedmiotu zamówienia:

Wykonawca wraz z dostawą materiałów i akcesoriów do badań, załącza karty charakterystyki i/lub specyfikację jakościową zawierającą podstawowe dane oraz wymagania fizyczne i chemiczne.

6.Termin gwarancji na materiały zużywalne i akcesoria nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Procedura sprawdzania i potwierdzania zgodności dostarczonego zamówienia oraz sposób zgłaszania reklamacji zgodny z zapisami w załączniku nr 3 do SIWZ -wzór umowy.

7.Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres 18 miesięcy. Termin dostawy cząstkowej będzie zgodny z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie: maksymalnie do 40 dni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Termin dostawy jest jednym z kryterium oceny ofert.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin dostawy zamówienia cząstkowego / Ponderación: 40
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp ustanowił opcję. Wykonawca w cenie oferty uwzględni również opcję. Zamawiający w okresie realizacji umowy może wykorzystać opcję, ale zobowiązuje się do zamówienia podstawowego w 50 % wartości wskazanych w ofercie Wykonawcy specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany ilości przedmiotu zamówienia wyszczególnionego co do rodzaju w formularzu ofertowym a także ograniczenia przedmiotu umowy. Prawo opcji realizowane będzie na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Zamówienie na poszczególne pozycje może być realizowane na rzecz projektów: Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), programu „Profilaktyka i leczenie chorób Cywilizacyjnych” – STRATEGMED, JPI– LONGLIFE, Protein2Food, programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz finansowanych z Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii - Żywność na przyszłość (Food4Future).

II.2.14)Información adicional

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część VIII – 210,00 zł (słownie: dwieście dziesięć złotych, 00/100)

Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zawiera rozdział IX SIWZ.

2. Kryteria udzielenia zamówienia:

a) cena – waga: 60;

b) termin dostawy zamówienia cząstkowego – waga: 40.

Szczegółowy opis oceny ofert zawiera rozdział XIV SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 085-200792
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 113/2020
Lote nº: 1
Denominación:

Część 1: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu TPP

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Polgen Sp. z o.o. Sp. k.
Número de identificación fiscal: 7251447400
Dirección postal: u. Puszkina 80
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 92-516
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 590.05 PLN
Valor total del contrato/lote: 6 617.52 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 114/2020
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2: Probówki według katalogu TPP

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
27/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Polgen Sp. z o.o. Sp. k.,
Número de identificación fiscal: 7251447400
Dirección postal: Ul. Puszkina 80
Localidad: Łódź
Código NUTS: PL711 Miasto Łódź
Código postal: 92-516
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 5 371.59 PLN
Valor total del contrato/lote: 5 395.76 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 117/2020
Lote nº: 6
Denominación:

Część 6: Probówki według katalogu StarLab

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Symbios Sp. z o.o.,
Número de identificación fiscal: 9570703157
Dirección postal: Ul. Modrzewiowa 37
Localidad: Rotmanka
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 83-010
País: Polonia
Dirección de internet: www.symbios.pl
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 29 764.27 PLN
Valor total del contrato/lote: 28 633.08 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 118/2020
Lote nº: 7
Denominación:

Część 7: Końcówki do pipet według katalogu Sarsted

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sarstedt Sp. z o.o.,
Número de identificación fiscal: 7870001085
Dirección postal: Ul. Warszawska 25
Localidad: Blizne Łaszczyńskiego
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 05-082 Stare Babice
País: Polonia
Dirección de internet: www.sarstedt.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 22 569.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 21 638.97 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 119/2020
Lote nº: 8
Denominación:

Część 8: Materiały zużywalne i akcesoria według katalogu Sarsted

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
25/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Sarstedt Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 7870001085
Dirección postal: Ul. Warszawska 25
Localidad: Blizne Łaszczyńskiego
Código NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Código postal: 05-082 Stare Babice
País: Polonia
Dirección de internet: www.sarstedt.com
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 17 065.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 15 468.69 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający dokona oceny ofert oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 uPzp, a mianowicie: „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”.

4. Wykonawca zobowiązany jest na dzień składania ofert, złożyć w formie elektronicznej, oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale V SIWZ. Zamawiający informuje, że w części IV JEDZ dopuszcza możliwość wypełnienia tego dokumentu jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ;

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 8 uPzp;

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom;

5) o podwykonawcach, na zasobach których wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

Szczegółowe informacje nt. wypełniania JEDZ znajdują się na stronie UZP https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, konsorcjum Wykonawców,oświadczenie – JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie –JEDZ ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu.

7. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych wart. 22a uPzp, Wykonawca składa zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji

Niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu w

Stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz ocenę czy stosunek łączący Wykonawcę z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do zasobów.

Pozostałe informacje dodatkowe znajdują się w ogłoszeniu o zamówieniu 2020/S 085-200792 sekcja VI.3) oraz w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 1A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej / powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa Urzędu, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

6.Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Informacja o rodzajach informatycznych nośników danych na potrzeby postępowania odwoławczego.

Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.) w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), lub gdy zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym, przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych:

— płyta CD,

— płyta DVD,

— nośnik USB,

— dysk przenośny USB.

Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 1A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020