Suministros - 450090-2020

25/09/2020    S187

România-Timișoara: Reactivi de laborator

2020/S 187-450090

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 2487647
Adresă: Str. Gheorghe Adam nr. 13
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424 Timiş
Cod poștal: 300310
Țară: România
Persoană de contact: Florin Iacobescu
E-mail: achizitii_vbabes@yahoo.com
Telefon: +40 751145434
Fax: +40 256207735
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.spitalul-vbabes-tm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Spital
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție reactivi/consumabile pentru extracția, amplificarea și detecția în timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR Exicycler Bioneer

Număr de referinţă: 2487647_2020_PAAPD1146899
II.1.2)Cod CPV principal
33696500 Reactivi de laborator
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Reactivi/consumabile pentru extractia, amplificarea si detectia in timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR Exicycler Bioneer.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor, conform prevederilor OUG 107/2017. AC si-a alocat o perioada optima, necesara elaborarii in mod consolidat a raspunsului/raspunsurilor la solicitarile de clarificari.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 11 388 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 11 388 000.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO424 Timiş
Locul principal de executare:

Sediul autoritatii contractante – magazie.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Reactivi/consumabile pentru extractia, amplificarea si detectia in timp real a virusului 2019-nCoV, compatibile cu sistemul RT-qPCR Exicycler Bioneer. Nivelul minim si maxim estimat al cantitatilor ce urmeaza a fi achizitionate prin acordul-cadru si contractele subsecvente este prevazut in caietul de sarcini si este urmatorul: denumire produs – (UM) – cantitate estimata acord-cadru minima/maxima – cantitate estimata contract subsecvent minima/maxima.

1. Kit de extractie ADN/ARN (kit x 96 de teste): AC: 1/1 200; CS: 1/75;

2. Kit de amplificare SARS-CoV2 real time PCR – detectie 3 gene (kit x100 de teste): AC: 1/1 200; CS: 1/75;

3. Tuburi opace albe pentru PCR de 0,2 ml PCR (250 de stripuri a câte opt tuburi): cut. x 250): AC: 1/200; CS: 1/13;

4. Film transparent pentru sigilarea tuburilor PCR (cut. x 100): AC: 1/100; CS:1/7.

Garantia de participare este in valoare de 7 100,00 RON.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Fondurile ce urmeaza a fi alocate pentru incheierea contractelor subsecvente sunt venituri proprii ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” Timisoara, din contractul cu CJAS Timis si fonduri din alte surse de finantare care vor fi identificate pe perioada de derulare a acordului-cadru. Termenul de plata este de 60 de zile.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 150-367174
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 7162
Titlu:

Acord-cadru reactivi/consumabile pentru extracția, amplificarea și detecția în timp real a virusului 2019-nCoV compatibile cu sistemul RT-qPCR Exicycler Bioneer

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Praxis Medica
Număr naţional de înregistrare: RO 14530570
Adresă: Str. Rufeni nr. 8A
Localitate: Iași
Cod NUTS: RO213 Iaşi
Cod poștal: 700304
Țară: România
E-mail: office@praxismedica.ro
Telefon: +40 232206030
Fax: +40 232235994
Adresă internet: www.praxismedica.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 11 388 000.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 11 388 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 11 388 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Oficiul juridic – Cons. juridic: Bălașa-Virzob Mircea-Cosmin
Adresă: Str. Gheorghe Adam nr. 13
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300310
Țară: România
E-mail: sjuridic@yahoo.com
Telefon: +40 723612857
Fax: +40 256207735
Adresă internet: www.spitalul-vbabes-tm.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/09/2020