Suministros - 450131-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Wroclaw: Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza

2020/S 187-450131

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dirección postal: ul. Podwale 31–33
Localidad: Wrocław
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 50-040
País: Polonia
Persona de contacto: Iwona Rogaczewska
Correo electrónico: iwona.rogaczewska@wr.policja.gov.pl
Teléfono: +48 478714366
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: www.dolnoslaska.policja.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kwaterunkowego dla PP w Jaworzynie Śląskiej, KPP w Lwówku Śląskim, KP w Strzegomiu, KP w Bogatyni w ramach „Programu modernizacji Policji”.

Número de referencia: PU-2380-083-036-068/2020/IR
II.1.2)Código CPV principal
39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprzętu kwaterunkowego dla PP w Jaworzynie Śląskiej, KPP w Lwówku Śląskim, KP w Strzegomiu, KP w Bogatyni w ramach pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach „Programu modernizacji Policji”.

Minimalne parametry techniczne i jakościowe zamawianego sprzętu oraz ilości opisano w załączniku numer 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wszystkie wymagania opisane w załączniku numer 1 do SIWZ. Sposób realizacji zamówienia został opisany w Istotnych postanowieniach umowy, który stanowią załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu będzie stosował procedurę odwróconą, uregulowaną w art. 24aa ustawy Pzp.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 425 351.22 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy wskazano w pkt II.2.4

II.2.4)Descripción del contrato:

Miejsce dostawy:

— PP Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 2, 58-140 Jaworzyna Śląska (część I A, II A i III A),

— KPP Lwówek Śląski, ul. Przyjaciół Żołnierza, 59-600 Lwówek Śląski (część I B, II B i III B),

— KP Strzegom, ul. Czerwonego Krzyża 1, 58-150 Strzegom (część I C, II C i III C),

— KP Bogatynia, ul. Stefana Batorego, 59-920 Bogatynia (część I D, II D i III D).

Część 1:

A

— szafa metalowa „poufne” 5 szt.,

— szafa ubraniowa BHP 35 szt.,

— szafa kartoteczna 1 szt.,

B

— szafa metalowa „poufne” 23 szt.,

— szafa ubraniowa BHP 34 szt.,

— szafa kartoteczna 2 szt.,

C

— szafa ubraniowa BHP 5 szt.,

D

— szafa metalowa „poufne” 8 szt.,

— szafa kartoteczna 7 szt.,

— szafa metalowa 1 szt.,

— skrytki depozytowe 60 szt.,

— szafa metalowa na broń długą 1 szt.,

— szafa ubraniowa BHP 27 szt.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu i instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale.

Link do regulaminu korzystania z systemu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx

Link do instrukcji użytkownika systemu miniPortal UZP: https://moj.gov.pl/nforms/e-zamowienia/zalaczniki/Instrukcja_dla_Zamawiajacych_i_Wykonawcow.pdf

Link do zakładki „miniPortal – Najczęściej zadawane pytania”: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-faq

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji:.

— PP Jaworzyna Śląska (część I A, II A i III A) do 25.9.2020,

— KPP Lwówek Śląski (część I B, II B i III B) do 25.9.2020,

— KP Strzegom (część I C, II C i III C) do 9.10.2020,

— KP Bogatynia (część I D, II D, III D) do 16.10.2020.

Wadium dla części 1 wynosi 4 000,00 PLN.

Zabezpieczenie umowy nie wymagane.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy wskazano w pkt II.2.4

II.2.4)Descripción del contrato:

Miejsce dostawy:

— PP Jaworzyna Śląska, ul. Wolności 2, 58-140 Jaworzyna Śląska (część I A, II A i III A),

— KPP Lwówek Śląski, ul. Przyjaciół Żołnierza, 59-600 Lwówek Śląski (część I B, II B i III B),

— KP Strzegom, ul. Czerwonego Krzyża 1, 58-150 Strzegom (część I C, II C i III C),

— KP Bogatynia, ul. Stefana Batorego, 59-920 Bogatynia (część I D, II D i III D).

Część 2:

A

— krzesło obrotowe pracownicze 16 szt.,

— krzesło tapicerowane 41 szt.,

— krzesło z tworzywa sztucznego 8 szt.,

— krzesło drewniane 12 szt.,

— fotel do biurka gabinetowy 3 szt.,

— fotel do stolika okolicznościowego 4 szt.,

B

— krzesło obrotowe pracownicze 70 szt.,

— krzesło tapicerowane 222 szt.,

— krzesło z tworzywa sztucznego 8 szt.,

— ławka ISO3 2 szt.,

— fotel do biurka gabinetowy 4 szt.,

— fotel do stolika okolicznościowego 6 szt.,

C

— krzesło tapicerowane 30 szt.,

— krzesło obrotowe pracownicze 19 szt.,

— fotel do biurka gabinetowy 2 szt.,

— fotel do pracy w trybie 24/7 godz. 2 szt.,

D

— krzesło obrotowe pracownicze 41 szt.,

— krzesło tapicerowane 63 szt.,

— krzesło tapicerowane ISO T 38 szt.,

— krzesło z tworzywa sztucznego 16 szt.,

— ławka ISO3 6 szt.,

— fotel do pracy w trybie 24/7 godz. 2 szt.,

— fotel do biurka gabinetowy 2 szt.,

— fotel do stolika okolicznościowego 8 szt.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.

Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu i instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale.

Link do regulaminu korzystania z systemu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx

Link do instrukcji użytkownika systemu miniPortal UZP: https://moj.gov.pl/nforms/e-zamowienia/zalaczniki/Instrukcja_dla_Zamawiajacych_i_Wykonawcow.pdf

Link do zakładki „miniPortal – Najczęściej zadawane pytania”: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-faq

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji:.

— PP Jaworzyna Śląska (część I A, II A i III A) do 25.9.2020,

— KPP Lwówek Śląski (część I B, II B i III B) do 25.9.2020,

— KP Strzegom (część I C, II C i III C) do 9.10.2020,

— KP Bogatynia (część I D, II D, III D) do 16.10.2020.

Wadium dla części 2 wynosi 3 000,00 PLN.

Zabezpieczenie umowy nie wymagane.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39000000 Mobiliario (incluido el de oficina), complementos de mobiliario, aparatos electrodomésticos (excluida la iluminación) y productos de limpieza
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miejsce dostawy wskazano w pkt II.2.4

II.2.4)Descripción del contrato:

Miejsce dostawy:

— PP Jaworzyna Śląska ul. Wolności 2, 58-140 Jaworzyna Śląska (część I A, II A i III A),

— KPP Lwówek Śląski ul. Przyjaciół Żołnierza, 59-600 Lwówek Śląski (część I B, II B i III B),

— KP Strzegom ul. Czerwonego Krzyża 1, 58-150 Strzegom (część I C, II C i III C),

— KP Bogatynia ul. Stefana Batorego, 59-920 Bogatynia (część I D, II D i III D).

Część 3:

A

— biurko pod komputer z wbud. kontenerkiem 9 szt.,

— biurko narożne 8 szt.,

— biurko gab. 2 szt.,

— kontener do biurka 5 szt.,

— kontener do biurka gab. 3 szt.,

— stół do gabinetu 1 szt.,

— szafa ubraniowa 9 szt.,

— szafa niska rozsuwana 10 szt.,

— szafa biurowa 13 szt.,

— stolik okol. 1 szt.,

— stół do sali odpraw 2 szt.,

— szafka kuchenna wisząca 2 szt.,

— stół do jadalni 1 szt.,

— regał meblowy/biurowy 5 szt.,

— szafka kuch pod zlewozmywak nakładany 1 szt.,

— szafka kuch stojąca 1 szt.,

— wieszak 8 szt.,

— szafka na ksero 2 szt.,

— szafo regał 5 szt.,

B

— biurko pod komputer z wbud. kontenerkiem 14 szt.,

— biurko narożne 60 szt.,

— biurko gab. 4 szt.,

— kontener do biurka 61 szt.,

— kontener do biurka gab. 4 szt.,

— stół do gabinetu 1 szt.,

— szafa ubraniowa 26 szt.,

— szafa niska rozsuwana 6 szt.,

— szafa biurowa 46 szt.,

— stolik okol. 4 szt.,

— stół do sali odpraw 20 szt.,

— stół do jadalni 12 szt.,

— regał meblowy/biurowy 20 szt.,

— wieszak 37 szt.,

— szafka na ksero 19 szt.,

— szafo regał 11 szt.,

C

— biurko pod komputer z wbud. kontenerkiem 2 szt.,

— biurko narożne 19 szt.,

— szafa ubraniowa 10 szt.,

— szafa biurowa 18 szt.,

— szafka kuchenna wisząca 1 szt.,

— regał meblowy/biurowy 1 szt.,

— szafka kuchenna stojąca 1 szt.,

— wieszak 6 szt.,

— szafka na ksero 2 szt.,

— szafo regał 15 szt.,

D

— biurko pod komputer 13 szt.,

— biurko pod komputer z wbud. kontenerkiem 27 szt.,

— biurko narożne 3 szt.,

— biurko gab. 2 szt.,

— kontener do biurka 13 szt.,

— kontener do biurka gab. 2 szt.,

— szafa ubraniowa 16 szt.,

— szafa niska rozsuwana 3 szt.,

— szafa biur z roletą 3 szt.,

— szafa biurowa 35 szt.,

— stolik okol. 4 szt.,

— stół do gab. 1 szt.,

— stół do sali odpraw 4 szt.,

— stół do gabinetu 1 szt.,

— stół do jadalni 2 szt.,

— stół do jadalni 4 szt.,

— regał meblowy/biurowy 37 szt.,

— wieszak 25 szt.,

— szafka na ksero 3 szt.,

— szafo regał 10 szt.

Wyk składa ofertę za pośr. formularza do złożenia, zmiany, wycofania of lub wniosku dostępnego na ePUAPi udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wyk. jest dostępny dla Wyk. na miniPortalu.

Oferta musi być sporz. w języku polskim z zachowaniem postaci el. w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana kwalif podpisem elektr. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w reg. korzystania z miniPortalu i instrukcji użytkownika. Ofertę należy złożyć w oryginale.

Link do reg. korz. z systemu miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx

Link do instrukcji użytkownika systemu miniPortal UZP: https://moj.gov.pl/nforms/e-zamowienia/zalaczniki/Instrukcja_dla_Zamawiajacych_i_Wykonawcow.pdf

Link do zakładki „miniPortal – Najczęściej zadawane pytania”: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal/miniportal-faq

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wyk. zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zazn. polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalif. podpisem elektr., a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Wyk może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Wyk. po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Okres udzielonej gwarancji / Ponderación: 40 %
Precio - Ponderación: 60 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji:

— PP Jaworzyna Śląska (część I A, II A i III A) do 25.9.2020,

— KPP Lwówek Śląski (część I B, II B i III B) do 25.9.2020,

— KP Strzegom (część I C, II C i III C) do 9.10.2020,

— KP Bogatynia (część I D, II D, III D) do 16.10.2020.

Wadium dla części 3 wynosi 9 000,00 PLN.

Zabezpieczenie umowy nie wymagane.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 118-285981
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Część nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KJMK Meble Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Gliwicka 189
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-859
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 153 902.44 PLN
Valor total del contrato/lote: 123 430.71 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: KJMK Meble Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Gliwicka 189
Localidad: Katowice
Código NUTS: PL22A Katowicki
Código postal: 40-859
País: Polonia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 125 983.74 PLN
Valor total del contrato/lote: 91 087.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Część 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
04/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: FMG Michał Grzybowski
Dirección postal: ul. Brzozowa 6/9
Localidad: Częstochowa
Código NUTS: PL224 Częstochowski
Código postal: 42-216
País: Polonia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 318 699.19 PLN
Valor total del contrato/lote: 210 833.51 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 ze zmianami) odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez Wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy której obsługiwana jest korespondencja Izby. Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej ww. dokumentów.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej (art. 182 ust. 2 pkt 1 ustawy).

9. Odwołanie wobec czynności innych wnosi się w terminie 10 dnia od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

11. Ponadto odwołania przysługuje od okoliczności wskazanych w art. 182 ust. 4 ustawy.

12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

14. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA. e-mail:

odwolania@uzp.gov.pl. Tel. +48 224587801. URL: http://www.uzp.gov.pl Faks +48 224587800.

15. Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Prezes KIO.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020