Suministros - 450135-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Opole: Ordenadores personales

2020/S 187-450135

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Número de identificación fiscal: 365183911
Dirección postal: ul. Głogowska 27
Localidad: Opole
Código NUTS: PL524 Opolski
Código postal: 45-315
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Kłopotowska
Correo electrónico: bklopotowska@rzpwe.opolskie.pl
Teléfono: +48 774047537
Fax: +48 774047535
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://rzpwe.opolskie.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do szkół będących beneficjentem ostatecznym projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy”

Número de referencia: 14/ZP/RZPWE/9.2.1/2020
II.1.2)Código CPV principal
30213000 Ordenadores personales
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do szkół będących beneficjentem ostatecznym projektu 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020, realizowanego przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu:

— część 1: dostawa komputerów przenośnych (rejestratorów leśniczego) oraz laptopa do ZS w Tułowicach,

— część 2: dostawa różnego sprzętu komputerowego (w tym także multimedialnego i sieciowego) do szkół zawodowych na terenie województwa opolskiego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 904 322.42 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524 Opolski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

ZS w Tułowicach

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 1: dostawa komputerów przenośnych (rejestratorów leśniczego) oraz laptopa do ZS w Tułowicach

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Reakcja serwisu / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020

II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

część 1: 700 PLN (słownie złotych: siedemset złotych 00/100).

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Część 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30213100 Ordenadores portátiles
30213200 Tabletas digitales
30232000 Periféricos
30232100 Impresoras y trazadores gráficos
30236000 Equipo informático diverso
32351200 Pantallas
32420000 Equipo de red
38652100 Proyectores
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL524 Opolski
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Do szkół zawodowych na terenie województwa opolskiego

II.2.4)Descripción del contrato:

Część 2: dostawa różnego sprzętu komputerowego (w tym także multimedialnego i sieciowego) do szkół zawodowych na terenie województwa opolskiego

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Reakcja serwisu / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt 9.2.1 „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy” współfinansowanego ze środków RPO WO 2014–2020

II.2.14)Información adicional

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

część 2: 17 000 PLN (słownie złotych siedemnaście tysięcy 00/100).

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 079-186075
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Część 1

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Część 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
16/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Cezar Cezary Machino i Piotr Gębka Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Wolność 8, lok. 4
Localidad: Radom
Código NUTS: PL921 Radomski
Código postal: 26-600
País: Polonia
Correo electrónico: przetargi@cezarkomputery.pl
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 870 445.72 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 114 788.98 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 5 SIWZ, Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert:

1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Wykonawca ten, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów. Jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika do reprezentowania go w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego do oferty dołącza pełnomocnictwo. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów – dokumenty określono w rozdziale 6 SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej http://bip.rzpwe.opolskie.pl/610/75/2020-postepowania-powyzej-30000.html

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego, stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.1 i 19.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dirección postal: ul. Postępu 17
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020