Suministros - 450137-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Radioteléfonos

2020/S 187-450137

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Dirección postal: ul. Księżycowa 5
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 01-934
País: Polonia
Persona de contacto: Michał Będziak
Correo electrónico: dzp@lpr.com.pl
Teléfono: +48 222299931
Fax: +48 222299933
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lpr.com.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa zestawów radiotelefonów do łączności operacyjnej oraz łączności lotniczej wraz ze sprzętem umożliwiającym integrację z PZŁ SWD PRM

Número de referencia: ZP/6/VI/2020
II.1.2)Código CPV principal
32236000 Radioteléfonos
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów obejmujących radiotelefony do łączności operacyjnej, radiotelefony do łączności lotniczej naziemnej wraz z zasilaczem i urządzeniem umożliwiającym integrację łączności radiowej wykorzystywanej w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym z podsystemem zintegrowanej łączności systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 644 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Miasto Warszawa

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów obejmujących radiotelefony do łączności operacyjnej, radiotelefony do łączności lotniczej naziemnej wraz z zasilaczem i urządzeniem umożliwiającym integrację łączności radiowej wykorzystywanej w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym z podsystemem zintegrowanej łączności systemu wspomagania dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Termin dostawy / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 20
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa – zgodnie z ofertą Wykonawcy (kryterium oceny ofert), jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 133-325831
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa zestawów radiotelefonów do łączności operacyjnej oraz łączności lotniczej wraz ze sprzętem umożliwiającym integrację z PZŁ SWD PRM

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
14/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: DGT Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Młyńska 7
Localidad: Straszyn
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 83-010
País: Polonia
Correo electrónico: dgt@dgt.eu
Dirección de internet: www.dgt.eu
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 644 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 669 200.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia zawiera § 9 SIWZ.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera § 10 oraz § 14 SIWZ.

Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni.

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium zgodnie z zapisami paragrafu 12 SIWZ.

Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami paragrafu 21.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI uPzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie;

2) skarga do sądu.

3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 uPzp.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g uPzp.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17 a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020