Suministros - 450139-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Varsovia: Paquetes de software y sistemas de información

2020/S 187-450139

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dirección postal: ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zakupów Projektowych, pok. 108
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-091
País: Polonia
Persona de contacto: Agnieszka Anucińska
Correo electrónico: azp@wum.edu.pl
Teléfono: +48 225720723
Fax: +48 225720722
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://dzp.wum.edu.pl/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem

Número de referencia: AZP/Z-004/2020
II.1.2)Código CPV principal
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, świadczenie usług wsparcia technicznego, w zakresie określonym w formularzu wymagań funkcjonalnych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 975 609.76 PLN
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
72212517 Servicios de desarrollo de software de TI
72240000 Servicios de análisis de sistemas y de programación
80500000 Servicios de formación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem, świadczenie usług wsparcia technicznego, w zakresie określonym w formularzu wymagań funkcjonalnych, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności realizacja przez Wykonawcę następujących działań:

1) przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej mającej na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego określonych w formularzu wymagań funkcjonalnych (Załącznik nr 2 do umowy), w tym wzajemnych powiązań funkcjonalnych poszczególnych obszarów oprogramowania;

2) dostawa i wdrożenie oprogramowania w zakresie funkcjonalnym opisanym w opisie przedmiotu zamówienia;

3) dostawa, przygotowanie i uruchomienie środowiska testowego oprogramowania w celu przeprowadzania testów, na platformie Zamawiającego;

4) uruchomienie środowiska produkcyjnego oprogramowania na platformie sprzętowej Zamawiającego;

5) przeprowadzenie szkoleń dla administratorów systemu Zamawiającego oraz pracowników merytorycznych;

6) przekazanie Zamawiającemu oprogramowania, dokumentacji, licencji oprogramowania oraz licencji oprogramowania osób trzecich, kodów źródłowych do oprogramowania na zasadach określonych w umowie, chyba że dostęp do kodu źródłowego zapewniony jest bezpośrednio w oprogramowaniu;

7) świadczenie usług asysty technicznej, w tym szkoleń dodatkowych w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w umowie jednak nie dłużej niż do zakończenia trwania projektu, tj. do 30.9.2023;

8) świadczenie usług wsparcia technicznego w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, na warunkach określonych w umowie jednak nie dłużej niż do zakończenia trwania projektu, tj. do 30.9.2023.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Ocena techniczna / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Doświadczenie zawodowe osób / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt pn. „WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w programie program operacyjny Wiedza edukacja rozwój na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00 z dnia 4 czerwca 2019 r.

II.2.14)Información adicional

Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania, zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Szczegółowe wymagania dotyczące wadium zostały określone w rozdziale XVI SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 104-250353
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Dostawa systemu informatycznego, aplikacji – Wirtualny pacjent symulującego komunikację pomiędzy personelem medycznym a pacjentem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Bcoders Spółka Akcyjna
Dirección postal: Owczarska 7
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 01-351
País: Polonia
Correo electrónico: biuro@bcoders.pl
Teléfono: +48 224157831
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 975 609.76 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 180 800.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest:

1) w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i nast. ustawy, o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że w prowadzonym postępowaniu, w oparciu o art. 24 aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu;

2) przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” Firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet, ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl

3. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod ww. adresem: https://wum.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.

Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać:

na adres e-mail: ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr telefonu +48 225768752.

4. Wykonawca powinien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.

5. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, a także inni Wykonawcy, w przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 10 rozdziału VIII SIWZ.

6. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i oświadczenia (z zastrzeżeniem rozdziału VIII ust. 11 SIWZ), określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 1 i 2 SIWZ.

7. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zobowiązani są złożyć dokumenty określone w rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SIWZ.

8. Dokumenty w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5 % ceny brutto oprogramowania podanej w ofercie Wykonawcy.

10. Informacja skierowana jest do osób fizycznych, w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje, że w przypadku:

— osób fizycznych,

— osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

— pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną,

— osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

będzie przetwarzał dane osobowe, które uzyskał bezpośrednio w toku prowadzonego postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje Panią/Pana, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa,

reprezentowany przez Rektora WUM;

2. administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować:

adres e-mail: iod@wum.edu.pl, tel. +48 225720320;

3. pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w rozdziale XXXI SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy Pzp (rozdział XXX SIWZ).

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020