Suministros - 450142-2020

25/09/2020    S187

Chequia-Praga: Equipo de restaurante

2020/S 187-450142

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Institut klinické a experimentální medicíny
Número de identificación fiscal: 00023001
Dirección postal: Vídeňská 1958/9
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 140 00
País: Chequia
Persona de contacto: Bc. Eva Siková
Correo electrónico: eva.sikova@ikem.cz
Teléfono: +420 236051111
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.ikem.cz
Dirección del perfil de comprador: https://nen.nipez.cz/profil/ikem
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina nacional o federal
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Výměna myčky nádobí v pacientské kuchyni

Número de referencia: PZ-2020-0000349
II.1.2)Código CPV principal
39315000 Equipo de restaurante
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je automatická tunelová pásová myčka použitého nádobí v tabletovém systému s příslušenstvím v souladu s požadavky stanovenými ve výkazu výměr/technická specifikace, která tvoří Přílohu č. 4 ZP. - demontáž stávajícího zařízení, vč. příslušenství, odvoz a likvidace - manipulace se zařízením do místa instalace - montáž nového zařízení, včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení - zaškolení technického pracovníka provozovatele na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku zařízení, zaškolení personálu kuchyně v rozsahu 3 hodin Součástí plnění je také: - Koordinace se stavebním dodavatelem zadavatele - Dodávka podlahových vpustí (osazení zajistí zadavatel prostřednictvím jiného dodavatele - Připojení myčky na rozvody a média Dílo bude provedeno na základě projektové dokumentace, zpracované SJ Projekt, s.r.o., z 03/2020 - Příloha č. 5 ZP. Součástí projektu jsou i stavebn...

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 578 816.00 CZK
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39315000 Equipo de restaurante
39314000 Equipo para cocinas industriales
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
II.2.4)Descripción del contrato:

Předmětem veřejné zakázky je automatická tunelová pásová myčka použitého nádobí v tabletovém systému s příslušenstvím v souladu s požadavky stanovenými ve výkazu výměr/technická specifikace, která tvoří Přílohu č. 4 ZP. - demontáž stávajícího zařízení vč. příslušenství, odvoz a likvidace - manipulace se zařízením do místa instalace - montáž nového zařízení včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení - zaškolení technického pracovníka provozovatele na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku zařízení, zaškolení personálu kuchyně v rozsahu 3 hodin Součástí plnění je také: - Koordinace se stavebním dodavatelem zadavatele - Dodávka podlahových vpustí (osazení zajistí zadavatel prostřednictvím jiného dodavatele - Připojení myčky na rozvody a média Dílo bude provedeno na základě projektové dokumentace, zpracované SJ Projekt, s.r.o., z 03/2020 - Příloha č. 5 ZP. Součástí projektu jsou i stavebn

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 092-219185
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 0
Lote nº: N006/20/V00009015
Denominación:

Výměna myčky nádobí v pacientské kuchyni

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 3
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Artrans, s.r.o.
Número de identificación fiscal: 27175782
Dirección postal: Hradecká 2526 3
Localidad: Praha
Código NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Código postal: 130 00
País: Chequia
Correo electrónico: artrans@artrans.cz
Teléfono: +420 272731443
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 2 578 816.00 CZK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: třída Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.uohs.cz
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, po-kud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Dirección postal: třída Kpt. Jaroše 7
Localidad: Brno
Código postal: 604 55
País: Chequia
Correo electrónico: posta@uohs.cz
Teléfono: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Dirección de internet: http://www.uohs.cz
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020