Services - 450147-2021

06/09/2021    S172

Nederland-Leeuwarden: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2021/S 172-450147

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Leeuwarden
Nationaal identificatienummer: 61769470
Postadres: postbus 21000
Plaats: Leeuwarden
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8900 JA
Land: Nederland
Contactpersoon: Iris Meester-de Vries
E-mail: iris.meester@leeuwarden.nl
Telefoon: +31 587512293
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.leeuwarden.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136488
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Open House Toelatingsprocedure Re-integratiedienstverlening

Referentienummer: Z216374-2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeente Leeuwarden wil middels een Open House Toelatingsprocedure voor de periode 2020 - 2024 een deel van haar re-integratiedienstverlening inkopen. Alle partijen die voldoen aan de gestelde eisen binnen de toelatingsprocedure en een correcte aanmelding indienen, komen in aanmerking voor contractering.

Middels deze toelatingsprocedure worden de volgende percelen ingekocht: Werkervaringsplaatsen; Coaching alleen staande ouders; Persoonlijke ontwikkeling/coaching; Persoonlijke ontwikkeling/coaching met bewegen; Opleidingstrajecten; Werkervaringsplaatsen anderstaligen; Arbeidsfittrajecten voor deelnemers met een verminderde loonwaarde (toegevoegd per 1-09-2021). De initiële ingangsdatum is 1 januari 2020. Partijen kunnen zich op ieder moment gedurende de looptijd aanmelden.

Let op: deze toelatingsprocedure betreft geen aanbestedingsprocedure en valt niet onder de Aanbestedingswet 2012.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De gemeente Leeuwarden wil middels een Open House Toelatingsprocedure voor de periode 2020 - 2024 een deel van haar re-integratiedienstverlening inkopen. Alle partijen die voldoen aan de gestelde eisen binnen de toelatingsprocedure en een correcte aanmelding indienen, komen in aanmerking voor contractering.

Middels deze toelatingsprocedure worden de volgende percelen ingekocht: Werkervaringsplaatsen; Coaching alleen staande ouders; Persoonlijke ontwikkeling/coaching; Persoonlijke ontwikkeling/coaching met bewegen; Opleidingstrajecten; Werkervaringsplaatsen anderstaligen; Arbeidsfittrajecten voor deelnemers met een verminderde loonwaarde (toegevoegd per 1-09-2021). De initiële ingangsdatum is 1 januari 2020. Partijen kunnen zich op ieder moment gedurende de looptijd aanmelden. Het streven van de gemeente is om nieuwe aanmeldingen binnen 6 weken inhoudelijk te beoordelen.

Let op: deze toelatingsprocedure betreft geen aanbestedingsprocedure en valt niet onder de Aanbestedingswet 2012.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Aanvang: 02/09/2021
Einde: 31/12/2023
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 01/11/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Noord Nederland
Plaats: Leeuwarden
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/09/2021