Suministros - 450150-2020

25/09/2020    S187

Slovensko-Bratislava: Katétre

2020/S 187-450150

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 35971126
Poštová adresa: Pod Krásnou hôrkou 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 833 48
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Elena Lukáčová
E-mail: elena.lukacova@nusch.sk
Telefón: +421 232321829
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.nusch.swk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9390
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií

Referenčné číslo: 30_2020_03
II.1.2)Hlavný kód CPV
33141200 Katétre
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií. Podrobný opis predmetu zákazky vrátane vypracovaných špecifikácií je uvedený v časti B.2. súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 560 989.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na vodiace katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu

Časť č.: 01
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33141200 Katétre
33141240 Príslušenstvo ku katétrom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň

II.2.4)Opis obstarávania:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na vodiace katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu s dobrou kontrolou distálneho konca, poskytujúceho dobrú oporu dilatačnému systému a/alebo koronárnemu stentu počas zavádzania do koronárnej artérie s veľkosťou 5-7 F. Požadovaný vnútorný diameter u 6F vodiaceho katétre od 0,70 do 0,72. Súčasťou ponuky musia byť aj intrakoronárne vodiče a balonikové intrakoronárne katétre a balónikové katétre semi- a nonkompliantné.

Predpokladané množstvo:

Vodiace katétre 0,070 a 0,0723 000 ks

Intrakoronárne vodiče 350 ks

Katétre balónikové PTCA, aj vysokotlakaové štandardné 200 ks

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na katétre umožňujúce selektívne sondovanie koronárnych artérií

Časť č.: 02
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
33141200 Katétre
33141240 Príslušenstvo ku katétrom
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava, SLOVENSKO, nemocničná lekáreň

II.2.4)Opis obstarávania:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu najmä so zreteľom na katétre umožňujúce selektívne sondovanie koronárnych artérií a ich zobrazenie pomocou kontrastnej látky v širokej škále zakrivení vo veľkostiach 4F-7F. Súčasťou ponuky musia byť aj sety obsahujúce katétre pre ľavú a pravú selektívnu koronarografiu a katétre pre zobrazenie dutín srdca kontrastnou látkou typu pig-tail s rtg kontrastnými značkami. Ďalej sa požaduje inštrumentárium - zavádzače do cievneho systému rôzneho diametra, vodiče potrebné na zavedenie diagnostických katétrov do cievneho systému veľkosti 5-7 F.

Predpokladané množstvo:

Katétre pre selektívnu koronarografiu .14 500 ks

Katétre pre zobrazenie dutín srdca kontrastnou látkou typu pig-tail s rtg kontrastnými značkami 1 500 ks

Sety obsahujúce katétre pre ľavú a pravú selektívnu koronarografiu,ventrikulografiu,zavádzač a diagnostický vodič - 600 ks

Pošvičky 8 500 ks

Cievne vodiče 2 000 ks

Hydrofilné vodiče 0,035400 ks

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 066-156876
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 94_2020
Časť č.: 01
Názov:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
03/09/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Pharma Group, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31320911
Poštová adresa: SNP 150
Mesto/obec: Veľké Leváre
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 908 73
Štát: Slovensko
E-mail: pharma@pharmagroup.sk
Telefón: +421 252496741
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 337 240.50 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 210 999.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: Kúpna zmluva č. 95_25020
Časť č.: 02
Názov:

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na vodiace katétre a katétre pre sondovanie koronárnych artérií

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
03/09/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 00
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Pharma Group, a.s.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31320911
Poštová adresa: SNP 150
Mesto/obec: Veľké Leváre
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 908 73
Štát: Slovensko
E-mail: pharma@pharmagroup.sk
Telefón: +421 25493757
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 666 666.68 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 349 990.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Vzhľadom na podmienky účasti, kritéria na vyhodnotenie ponúk a špecifikáciu predmetu zákazky, toto verejné obstarávanie nie je ani zelené, ani obstarávanie inovácií a nie je ani zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
21/09/2020