Suministros - 450152-2020

25/09/2020    S187

Eslovaquia-Trenčín: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2020/S 187-450152

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Stredná športová škola
Número de identificación fiscal: 00515159
Dirección postal: Kožušnícka 2
Localidad: Trenčín
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Código postal: 911 05
País: Eslovaquia
Persona de contacto: Marta Poliaková, tel.: +421 32 6510850, e-mail: marta.poliakova@sportovaskolatn.sk - za opis predmetu zákazky - JUDr. Marta Sokolíková, tel.: +421 905 238 617, e-mail: marta.sokolikova@slovanet.sk – za verejné obstarávanie
Correo electrónico: riaditel@sgtn.tsk.sk
Teléfono: +421 326528274
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.sportovaskolatn.sk
Dirección del perfil de comprador: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/1163
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Potraviny 2

Número de referencia: SS/2020/2
II.1.2)Código CPV principal
15000000 Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na dve časti:

1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín

2. časť: Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy

Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež musí dodržiavať príslušné platné predpisy týkajúce sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu, nakladania s odpadmi. atď.

Všetky tovary požadované verejnými obstarávateľmi, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie dopravy, čím sa rozumie doprava tovaru do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, alebo podľa objednávky.

Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte pracoviska verejného obstarávateľa.

Predpokladané množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky pre jednotlivých verejných obstarávateľov, ktoré sú uvedené v prílohách samostatných súpisov jednotlivých návrhov na plnenie kritérií sú iba orientačné predpokladané množstvá na 24 mesiacov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti Rámcových dohôd podľa aktuálnych potrieb.

Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 371 233.10 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15810000 Productos de panificación, pasteles y productos de pastelería frescos
15811000 Productos a base de pan
15811100 Pan
15811200 Panecillos
15812100 Productos de pastelería
15812120 Empanadas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Školská jedáleň sa nachádza v budove internátu Strednej športovej školy Trenčín, Staničná 6, 911 05 Trenčín

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka pekárenských výrobkov a cukrárenských výrobkov s výnimkou trvanlivých potravín za týchto podmienok:

Tovar je potrebné dodať podľa mailovej objednávky uskutočnenej deň vopred do 11,00 hod .Úspešným uchádzač (dodávateľ) doručí tovar denne do skladových priestorov školskej jedálne v časovom rozmedzí v noci najneskôr do 04.30 hod. Dodávané výrobky musia byť čerstvé (chlieb aj keď má viacdennú spotrebu), sladké pečivo podľa potreby aj balené. Musia byť dodávané v akosti, kvalite a s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, veterinárnym a hygienickým normám, tovar musí spĺňať požiadavky Zákona 152/1995 Z.z v znení neskorších predpisov. Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch. Verejný obstarávateľ si vyžaduje vo výnimočných prípadoch možnosť dodať tovar aj v sobotu a v nedeľu.

Uvedené parametre v časti B1. súťažných podkladov na požadovanú dodávku tovaru sú uvedené ako minimálny štandard pre požadované tovary (je teda prípustné dodať tovary vo vyššej kvalite, s vyššími/lepšími parametrami, požiadavky na min/.max. obsahu zložky tovaru však musia byť dodržané).

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

2. časť: Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15863000 Té
15980000 Bebidas sin alcohol
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Školská jedáleň sa nachádza v budove internátu Strednej športovej školy Trenčín, Staničná 6, 911 05 Trenčín

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmetom tejto časti zákazky je dodávka trvanlivých potravín- koncentráty, čaje a ovocné šťavy za týchto podmienok:

Predmetné trvanlivé potraviny budú dodávané podľa mailovej objednávky, ktorá bude uskutočnená deň vopred do 11.00 hod. Úspešný uchádzač (dodávateľ) doručí tovar do skladových priestorov školskej jedálne v časovom rozmedzí 06.00 - 11.00 hod (čas dodania bude upresnený pri objednávke).

Dodávané tovary musia mať pred sebou minimálne tri štvrtiny záručnej doby. Musia byť dodávané v 1. akostnej triede, s dokladmi zodpovedajúcimi platným právnym predpisom, tovar musí spĺňať požiadavky zákona 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Musí byť prepravovaný v hygienicky nezávadných obaloch.

K strojovým koncentrátom verejný obstarávateľ požaduje bezplatné užívanie automatu s bezplatným pravidelným servisom min. 1x do roku, prípadne podľa potreby a opravou a to počas celej doby trvania zmluvy. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť a nainštalovať verejnému obstarávateľovi nový, nepoužitý plne kompatibilný automat s dodávanými strojovými koncentrátmi, ktorý spĺňa všetky slovenské technické a hygienické normy do troch pracovných dní od účinnosti Rámcovej dohody.

Verejný obstarávateľ vyžaduje bezplatné zaškolenie poverenej osoby s manipuláciou a prevádzkou dodaného automatu. Uchádzač, resp. oprávnená osoba uchádzača zodpovedná za servis a opravy automatov, ktorá bude uvedená v záhlaví Rámcovej dohody, je povinná do 24 hod. od nahlásenia poruchy na kontaktný mail vykonať opravu automatu.

V prípade, že porucha automatu bude väčšieho rozsahu a nie je možné ju odstrániť do troch pracovných dní od nahlásenia poruchy, je uchádzač povinný zabezpečiť náhradný automat rovnakej alebo vyššej kvality, ako automat s poruchou a zároveň je povinný bezplatne zaškoliť poverenú osobu Verejného obstarávateľa s manipuláciou a prevádzkou tohto automatu v prípade, ak by išlo o iný typ automatu.

Všetky náklady na pravidelný servis, opravu automatu a výmenu pokazeného automatu za iný je povinný znášať uchádzač na vlastné náklady.

Uvedené parametre v časti B1. súťažných podkladov na požadovanú dodávku tovaru sú uvedené ako minimálny štandard pre požadované tovary (je teda prípustné dodať tovary vo vyššej kvalite, s vyššími/lepšími parametrami, požiadavky na min/.max. obsahu zložky tovaru však musia byť dodržané).

Podrobnosti sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu obstarávania.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 133-325843
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1.
Denominación:

1.časť: Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
31/08/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: I.M.D.K. pekáreň TN s. r. o.
Número de identificación fiscal: 46630392
Dirección postal: M. Turkovej 22
Localidad: Trenčín
Código NUTS: SK022 Trenčiansky kraj
Código postal: 911 01
País: Eslovaquia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 187 170.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 185 509.84 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

2. časť: Trvanlivé potraviny- koncentráty, čaje, instantné nápoje, džúsy

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Úrad pre verejné obstarávanie
Dirección postal: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Localidad: Bratislava
Código postal: 820 05
País: Eslovaquia
Teléfono: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Dirección de internet: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020