Roboty budowlane - 450166-2021

Submission deadline has been amended by:  556726-2021
06/09/2021    S172

România-Bacău: Lucrări generale de construcţii de conducte

2021/S 172-450166

Anunț de participare – utilități

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA
Număr naţional de înregistrare: RO 27429315
Adresă: Strada: Henri Coanda, nr. 2
Localitate: Bacau
Cod NUTS: RO211 Bacău
Cod poștal: 600302
Țară: România
Persoană de contact: Nina Chiper In atentia: Daniela Costras/Claudia Calin
E-mail: achizitii@apabacau.ro
Telefon: +40 0234550023/+40 0234208801-19
Fax: +40 0234551175/+40 0234550023
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.apabacau.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127097
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.6)Activitate principală
Apă

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

BC CL -04 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova

Număr de referinţă: 27429315_2021_PAAPD1169772
II.1.2)Cod CPV principal
45231100 Lucrări generale de construcţii de conducte
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Executie lucrari aferente contractului „BC CL 04 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova”.

NOTE:

1. Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 19.

2. Termene-limită până la care entitatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificare/informaţii suplimentare: 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 102 657 529.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45111000 Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului
45112000 Lucrări de excavare şi de terasament
45231300 Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor reziduale la mare distanţă
45232150 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
45232400 Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
45232423 Lucrări de construcţii de staţii de pompare a apelor reziduale
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO211 Bacău
Locul principal de executare:

UAT Buhusi, UAT Blagesti, UAT Racova

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Executie lucrari aferente contractului „BC CL 04 – Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare in Buhusi, Blagesti si Racova”, incluzând:

• Sistemul de alimentare cu apa Buhusi:

 Conducta de aductiune ce pleaca din gospodaria de apa si alimenteaza rezervorul de 1.000 mc din zona inalta a orasului, PEID De 315 mm,PN 6, L=1240 m

 Reabilitarea retelei de distributie, L=3110 m, 205 bransamente, 39 hidranti

 Extinderea retelei de distributie, L=1625 m, 64 bransamente, 20 hidranti

• Sistemul de alimentare cu apa Blagesti:

 Retea de distributie, L=42.037 m, 2423 bransamente, 103 hidranti

 5 statii noi de pompare apa tip booster

• Sistemul de alimentare cu apa Racova

 Retea de distributie, L=19.649 m, 917 bransamente, 42 hidranti

• Sistemul de canalizare Buhusi

 Extindere retea de canalizare in lungime totala de L=636 m, 47 racorduri, 21 de camine de vizitare

 Reabilitarea retea de canalizare in lungime totala de L=791 m, 127 racorduri, 33 de camine de vizitare

• Sistemul de canalizare Blagesti:

 Retea de canalizare in lungime totala de de L=38.294 m, 2340 racorduri, 1053 de camine de vizitare

 21 staţii de pompare ape uzate noi si conductele de refulare aferente cu o lungime totala de

12.370 m

• Sistemul de canalizare Racova:

 Retea de canalizare in lungime totala de L=17.796 m, 917 racorduri, 521 de camine de vizitare

 13 staţii de pompare ape uzate noi si conductele de refulare aferente cu o lungime totala de

7.276 m

Contractul include:

a) Lucrari de constructie;

b) Furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice;

c) Testare si punere in functiune;

d) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie.

Executia lucrarilor si punerea in functiune a instalatiilor – 20 luni.

Perioada de Garantie este de 36 luni.

Valoarea estimata a contractului nu include sumele reprezentand "cheltuieli diverse si neprevazute".

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica – Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investiției publice, resursele alocate pentru realizarea activităților în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucrărilor / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 56
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020

II.2.14)Informații suplimentare

POIM 2014-2020, Axa prioritara 3. Tipul de finantare: Fondul de Coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de Stat, bugetele locale, contributie proprie. A se vedea condiția din secțiunea III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale si respectiv VI.3) Informatii suplimentare.

Procentul minim de lucrari/servicii... detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Cerinţa nr. 1: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 177 din Legea nr. 99/2016. Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire: -se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale"Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta: - Cazierul judiciar al operatorului economic ; - Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;- alte documente edificatoare, după caz.

Cerinţa nr. 2: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 178 din Legea nr. 99/2016. Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 178 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire: -se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale".La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezinta documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, atat pentru ofertantul unic/ ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta: (a) Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscală cu situaţia obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, şi certificat de atestare fiscală privind situaţia obligaţiilor de plată către bugetul local,din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.. (b) Persoanele juridice străine vor prezenta orice documente edificatoare (certificate de atestare fiscală, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorităţile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul general consolidat (de stat si local), in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora.

NOTE:1. Certificatele se vor prezenta pentru sediul principal iar pentru sediile secundare/punctele de lucru operarorul economic va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul consolidat datorate, conform prevederilor alin.3, art.178 din Legea 99/2016, modificata si completata prin OUG 3/2021.2. Entitatea contractanta va tine cont de prvederile Art. 178, alin (1), alin (2) si alin.(3) din Legea nr. 99/2016 modificata si completata de OUG 3/2021.3. Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei.

Cerinţa nr. 3: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 180 din Legea nr. 99/2016.Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire: - se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale" .Nota: In sensul dispozitiilor art. 73, alin. (2) din Legea 99/2016, prin actionar sau asociat semnificativ se intelege persoana care exercita drepturi aferente unor actiuni care, cumulate, reprezinta cel putin 10% din capitalul social sau ii confera detinatorului cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala. Inainte de atribuirea contractului, Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Entitatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta:- certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; - alte documente edificatoare, dupa caz.

NOTE: 1: Entitatea contractanta va tine cont de prevederile art. 180 alin (2) si (3) din Legea 99/2016.

2: Entitatea contractanta va exclude un operator economic in orice moment al procedurii de atribuire in care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având in vedere actiunile sau in actiunile savârsite inainte sau in cursul procedurii, in una dintre situatiile prevazute la art. 177,178,180 din Legea 99/2016, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire.

Cerinţa nr.4: Neîncadrarea in situaţiile prevăzute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016. Condiţie de calificare: Ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea de indeplinire: - se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale".- Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator trebuie sa prezinte "Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 alin (1) din Legea 99/2016". Formularul va fi transmis in mod obligatoriu impreuna cu DUAE, prin intermediul SEAP.Persoanele care deţin funcţii de decizie în cadrul Entităţii Contractante, în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt:Chiper Nina - Director General, Popescu Eduard Marian – Director Tehnic, Gherasim Gabriela-Luiza - Director economic, Raluca Popa – Director dezvoltare programe, Luca Monica-Elena- Sef Serviciu Juridic, Costras Daniela – Manager achizitii POIM, Ifrim Gabriela – Manager financiar POIM, Tomozei Ionel-responsabil contracte lucrari POIM, Florea Constantin-Mugurel – responsabil contracte lucrari POIM, Nechifor Gabriela- responsabil contracte lucrari POIM, Nicolae Nechifor – responsabil contracte lucrari POIM, Ichim Mihaela – responsabil achizitii POIM, Diaconu Mihaela -Crina - responsabil achizitii POIM, Ioana Mihaela Borcea – ofiter plati POIM, Rotaru Marilena - ofiter contabil POIM, Beta Izabela – viza CFP POIM, Nicoleta Morozan – responsabil achizitii POIM, Claudia Calin – responsabil achizitii POIM.

NOTA - Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor privind neincadrarea Ofertantului ofertantului asociat/ subcontractantului/tertului sustinator in situatiile de excludere prevazute de dispozitiile art.177, art. 178, art. 180, art. 72 si art. 73 din Legea nr. 99/2016:

- Operatorii economici care participa in nume propriu vor depune un singur DUAE. Se va completa Formularul nr. 5 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 72 și 73 din Legea nr. 99/2016 si va fi prezentat odata cu depunerea DUAE

- Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori/subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

- Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului.

- La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, prezinta documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

- Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna.

- Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

- Nedepunerea, odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de formă ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.

Cerinţa nr. 1: Documente care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic

Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregi... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaCerinta – cifra de afaceriCifra de afaceri medie anuala calculata pe ultimii trei ani financiari (2018, 2019, 2020) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 100.000,000 lei (sau echivalent)In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "cifra de afaceri” se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare.Pentru conversia în RON, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru exercițiul financiar respectiv.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Modalitatea de indeplinire Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie"– Sectiunea B. Capacitatea economica si financiara, Subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala“. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care sebazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, din care sa rezulte cifra de afaceri medie anuala, sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit) din care sa rezulte informatiile solicitate. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prinprezentarea unui angajament ferm al entitatii respective, completat conform Formularului nr. 6 - si Formularului 6A, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirmafaptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Odata cu depunerea DUAE operatorii economici vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, respectiv bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii 3 ani (2018, 2019, 2020) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente, sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit) din care sa rezulte cifra de afaceri medie anuala cat si documente edificatoare cu privire la resursele economico-financiare care urmează a fi efectiv puse la dispoziţie ofertantului pentru îndeplinirea contractului de achiziţie sectoriala, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia/acestora) Nedepunerea odată cu oferta a documentelor depuse de tertul sustinator din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. Prin angajamentul ferm (Formularului nr. 6 si Formularului 6A), terțul/terții va/vor confirma faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obligații pentru care a acordat susținerea si prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificatCerinta 1 – Experienta similaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca în ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita de depunere a ofertelor, a executat in conformitate cu normele profesionale in domeniu si a dus la bun sfarsit lucrari de infrastructura de apa / apa uzata similare celor care fac obiectul contractului, in valoare cumulata de minim 85.000.000 lei, la nivelul a maximum 3 contracte. Prin ”lucrari similare” se intelege: lucrări de construire / reabilitare / modernizare / extindere rețele de apă / canalizare si/sau aducțiuni de apă si/sau retele de fluide / lucrari de retele tehnice edilitare supraterane/subterane. Note: 1. Prin sintagma „dus la bun sfarsit” se intelege:- lucrari receptionate pe obiecte, insotite de proces-verbal de receptie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului, sau- lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, sau- lucrari receptionate, insotite de proces-verbal de receptie finala.2. Daca E.C. este nevoită, indiferent de motive, să procedeze la decalarea termenului-limită stabilit pentru depunerea ofertelor, termenului de raportare a experienţei similare (ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor) se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerinţa pentru toţi operatorii care au prezentat dovada ca lucrarile aferente contractelor de experienţă similară prezentate au fost duse la bun sfarsit în intervalul de timp nou rezultat.

Proportia de subcontractare1.Informaţii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontractezeÎn cazul în care o parte din contract va fi subcontractata, ofertantul va furniza informatii privind categoriile de servicii/lucrări din contract pe care intenţionează să le subcontracteze, precum şi procentul sau valoarea aferentă activităţilor indicate în ofertă ca fiind realizate de către subcontractanţi precum si informatii privind denumirea si specializarea subcontractantilor.2.Informatii privind asociatiiIn cazul depunerii unei oferte de catre un grup de operatori economici, se vor furniza informatii privind asocierea.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte unDUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: - copii ale unor părti relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit / recomandari / procese-verbale de receptie finala / certificari de buna executie / certificate constatatoare / orice tip de certificat sau document de buna executie datate, semnate şi parafate de către beneficiar (o autoritate contractantă sau un beneficiar privat), care sa ateste faptul ca lucrarile similare au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu si ca au fost duse la bun sfârsit, si din care sa reiasă: beneficiarul, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul executiei lucrărilor (inclusiv tipul lucrarilor similare executate. Aceste documente enumerate mai sus, nu sunt nici limitative, nici cumulative. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta comunicat de Banca Centrala Europeana pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune ofertacomuna, atunci indeplinirea cerintei privind"experienta similara” sedemonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturormembrilor grupului.În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 8 si Formularului 8A, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Din motive obiective (numarul de caractere fiind limitat), prezentarea completa a modalitatii de indeplinire a Cerintei 1 – Experienta similara se regaseste in Anexa 2 la Fisa de date

1.Ofertantul va include în DUAE informatiile cu privire la subcontractantii propusi. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular nr. 3A) Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire. Acordul de subcontractare va contine procentul sau valoarea aferenta activitatilor indicate in oferta la care se ridica partea/partile subcontractate, iar acest procent/valoare va fi in concordanta cu procentul/valoarea de subcontractare declarat in DUAE, si va fi in concordanta cu Oferta si se va constitui in anexa la contractul de achizitie publica. Fiecare subcontractant va completa propriul formular DUAE, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. Subcontractantul nu trebuie să se afle în situaţiile prevăzute de art. 73, 177, 178 şi 180 din Legea nr. 99/2016, sub sancţiunea excluderii din procedura de atribuire. Subcontractantul trebuie sa completeze Formularul 10 - Declaratie privind respectarea obligaţiilor relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă . Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens. Subcontractantul va completa DUAE "Criterii de selectie" - Sectiunea C. Capacitatea tehnica si profesionala, cu informatiile solicitate, in conformitate cu ceea ce implica participarea lor la indeplinirea contractului. 2.Privind asocierea: 1. Se va prezenta Acordul de asociere (model - Formular nr. 3); 2. Se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare membru al grupului de operatori economici.. NOTA: Acordul de asociere nu poate sa prevada clauze contrare contractului de achizitie sectoriala. Acordul de asociere trebuie sa mentionezeca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidarapentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei esteimputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numeletuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si innumele asocierii pentru indeplinirea contractului. Acordul trebuie sa stipuleze ca toti asociatii sunt obligati sa ramana inasociere pe intreaga desfasurare a contractului. Acordul de asociere va deveni anexa la contractul incheiat intre Entitatea Contractanta si Asociere.

III.1.6)Depozite și garanții solicitate:

Ofertantul va constit. in favoarea entit. contr. o gar. de particip. în cuantum de 1.026.575 lei. Gar. de particip. se constit. in conf. cu prev.art. 42 din HG 394/2016, prin instr. de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o soc. de asigurări, în cond.legii - Formularul nr. 2. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constit. gar.de particip. prin virament bancar, suma aferenta gar. trebuie virata in contul S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A., nr. RO66 RNCB 0026 1182 2767 0001, deschis la Banca Comerciala Romana sucursala Bacau, cod fiscal RO 27429315. Perioada de valabilitate a gar. pentru participare: 12 luni de la termenul limita de primire a ofertelor. Instrumentul de garant.trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata gar.de particip.se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare trebuie:

- sa contina in clar denumirea entit. contr. in favoarea careia s-a constituit; - sa faca referire expresa la proced. organiz. de entit. contr; - sa fie constit. in cuantum precizat mai sus; - sa aiba inscrisa perioada de valab. pt. care a fost constit., care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa mai sus; - sa contina parafa lizibila a institutiei emitente si/sau semnatura autoriz.;

In cazul depunerii de oferte în asociere, gar. de particip. trebuie constit. in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de op.ec. Gar. de particip. emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autoriz. in lb. româna. Dovada constituirii gar. de particip. va fi transmisă în form.electronic (scanata în form .jpg sau .pdf, rezol. min 200 dpi), in SEAP, sect „Documente de calificare”, pâna la data si ora-limita de dep. a ofertelor. Echivalenta pentru o gar. de particip. depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii Anunt... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.8)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:

Asociere in conformitate cu art. 66 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 25/10/2021
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 25/10/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 25/10/2021
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

-Ofertantii au obligatia sa pregateasca oferta conform instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie.

-Ofertantii pot sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta.

- Entitatea contractanta poate organiza o sedinta de informare si vizita la amplasamentele contractului . Operatorii economici interesati sa participe la vizitarea amplasamentelor vor informa, în scris Entitatea contractanta, asupra intentiei de a participa, cu 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Pentru vizitarea amplasamentelor, Entitatea contractanta va stabili data exacta, care va fi facuta publica in sectiunea “Lista clarificari,notificari, decizii” a anuntului de participare.

-Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.

-Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP.

-Toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana sau insotite de traducere autorizata in limba romana.

-Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro.

-Solicitarile de clarificari se vor adresa exclusiv in SEAP la Sectiunea ”Intrebari”. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro .

-Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la Sectiunea “Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia/ mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei.

-În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute Entitatea contractanta poate solicita direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute si poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative;

-Ofertanţii (persoane fizice sau juridice) de altă naţionalitate decât cea română, vor transmite documentele în limba în care au fost emise, însoţite de traducere autorizata a acestora în limba română.

- In cazul in care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, entitatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.

-Deoarece incepand cu 08.04.2019 in SEAP a fost integrat Documentul Unic de Achizitii European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti vor completa individual DUAE in SEAP, conform instructiunilor ANAP si a Ghidului de utilizare; Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE”–Ghid de completare DUAE”. In vederea respectarii prevederilor legale cu privire la semnatura electronica, dupa completarea acestuia in SEAP, formularul DUAE va fi printat in format PDF, va fi semnat cu semnatura electronica si incarcat in SEAP, alaturi de documentele ofertei-

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Conform prevederilor Legii nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: SC Compania Regionala de Apa Bacau SA - Serviciul Juridic
Adresă: Str. Henri Coanda nr. 2
Localitate: Bacau
Cod poștal: 600302
Țară: România
E-mail: poimcrab@gmail.com
Telefon: +40 372401301
Fax: +40 234551175
Adresă internet: www.apabacau.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
01/09/2021