Suministros - 450169-2020

25/09/2020    S187

Eslovenia-Celje: Vehículos de extinción de incendios

2020/S 187-450169

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Poklicna gasilska enota Celje
Número de identificación fiscal: 5016193000
Dirección postal: Dečkova cesta 36
Localidad: Celje
Código NUTS: SI034 Savinjska
Código postal: 3000
País: Eslovenia
Persona de contacto: Koren Martina
Correo electrónico: DESETKA.13@GMAIL.COM
Teléfono: +386 34280900
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pge-celje.si/
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nevarnih snoveh

II.1.2)Código CPV principal
34144210 Vehículos de extinción de incendios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nevarnih snoveh in izdelava ter izvedba montaže nadgradnje za dobavljeno podvozje vozila in opremo.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 482 974.21 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144210 Vehículos de extinción de incendios
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI034 Savinjska
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Celje

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmet javnega naročila je dobava gasilskega vozila za posredovanje ob nevarnih snoveh in izdelava ter izvedba montaže nadgradnje za dobavljeno podvozje vozila in opremo.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu OBR-Tehnična specifikacija vozila. Na mestih, kjer je navedena znaka, tip ali model vozila, nadgradnje oz. opreme, ponudnik lahko ponudi enakovredno drugo vozilo, nadgradnjo in/ali opremo. Ponudnik že v fazi oddaje ponudbe navede, kaj ponuja in priloži tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidna enakovrednost ponujenega vozila, nadgradnje in/ali opreme z zahtevami naročnika.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 150-367303
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
11/09/2020
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: WEBO dekontaminacija, oprema in proizvodi, d.o.o.
Número de identificación fiscal: 5604761000
Dirección postal: Dragomelj 84
Localidad: Domžale
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 1230
País: Eslovenia
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: WEBO Maribor dekontaminacija proizvodi in oprema d.o.o.
Número de identificación fiscal: 1510606000
Dirección postal: Ulica heroja Jevtiča 11
Localidad: Maribor
Código NUTS: SI SLOVENIJA
Código postal: 2000
País: Eslovenia
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 470 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 482 974.21 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato sea objeto de subcontratación
Valor o porcentaje que se prevé subcontratar a terceros
Valor IVA excluido: 80 000.00 EUR
Porcentaje: 6 %
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Podizvajalec bo izdelal nadgradnje.

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Dirección postal: Slovenska cesta 54
Localidad: Ljubljana
Código postal: 1000
País: Eslovenia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zahtevka za revizijo po tem roku ni mogoče vložiti.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«, če je podpisan z digitalnim kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

Ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

Ime naročnika,

Oznako javnega naročila,

Predmet javnega naročila,

Pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

Potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXXXX, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/20XX-B01).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko sistema „S-Procurement”ali portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko sistema „S-Procurement” ali portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja v sistemu „S-Procurement” ali na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Poklicna gasilska enota Celje
Dirección postal: Dečkova cesta 36
Localidad: Celje
Código postal: 3000
País: Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/09/2020