Suministros - 450171-2020

25/09/2020    S187

Nederland-Lochem: Software en informatiesystemen

2020/S 187-450171

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Lochem
Nationaal identificatienummer: 46477807
Postadres: Hanzeweg 8
Plaats: Lochem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 7241 CR
Land: Nederland
Contactpersoon: Marleen Oltvoort
E-mail: inkoop@lochem.nl
Telefoon: +31 573289222
Fax: +31 573254899
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.lochem.nl
Adres van het kopersprofiel: http://www.lochem.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Omgevingswetapplicaties voor Plansoftware, Regelbeheer en Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

Referentienummer: 2019-162874
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000 Software en informatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van de aanbesteding is de aanschaf, implementatie (inclusief migratie), onderhoud en beheer van software in de vorm van een totaaloplossing, de ICT prestatie, die bestaat uit drie applicaties:

— Plansoftware (PS) applicatie,

— Regelbeheer (RB) applicatie,

— Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) applicatie.

De ICT prestatie moet in ieder geval passen binnen de regels van de Omgevingswet welke naar verwachting medio 2021 zal worden ingevoerd. Er zal een aansluiting op het DSO gerealiseerd moeten worden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL225 Achterhoek
Voornaamste plaats van uitvoering:

Lochem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De ICT prestatie, die bestaat uit drie applicaties:

— Plansoftware (PS) applicatie;

— Regelbeheer (RB) applicatie

— Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) applicatie

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 092-219240
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Omgevingswetapplicaties voor Plansoftware, Regelbeheer en Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
08/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Visma Roxit bv
Nationaal identificatienummer: 05075639
Postadres: Hanzelaan 272
Plaats: Zwolle
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 8017 JJ
Land: Nederland
E-mail: Bedrijfsbureau@roxit.nl
Telefoon: +31 882173200
Internetadres: http://www.roxit.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Postadres: postbus 9030
Plaats: Arnhem
Postcode: 6800 EM
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Gelderland
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
E-mail: infobalie.rb-gel.arnhem@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2020