Suministros - 450181-2020

25/09/2020    S187

Nederland-Wageningen: Computeruitrusting en -benodigdheden

2020/S 187-450181

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wageningen University & Research
Nationaal identificatienummer: 09215846
Postadres: postbus 59
Plaats: Wageningen
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6700 AB
Land: Nederland
Contactpersoon: Michiel van Otterloo
E-mail: michiel.vanotterloo@wur.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.wur.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=136904
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderwijs en onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Werkplekapparatuur en smartphones

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze openbare Europese aanbesteding heeft tot doel het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer ten behoeve van de levering van werkplekapparatuur en smartphones.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32250000 Mobiele telefoons
30200000 Computeruitrusting en -benodigdheden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wageningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Levering van werkplekapparatuur en smartphones.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van Aanpak / Weging: 12.5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Webportal / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Maatschappelijk verantwoord ondernemen / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Duurzaamheid tijdens dienstverlening / Weging: 15 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Advies bij toekomstvisie IT / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Garantieafhandeling / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: BID-procedure / Weging: 12.5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Ondersteuning bij het assortimentswijzigingsproces / Weging: 15 %
Prijs - Weging: 70/30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 053-125600
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/06/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Bechtle Group NL Public bv
Plaats: Maastricht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 209 600.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Arnhem
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2020