Suministros - 450183-2020

25/09/2020    S187

Nederland-Arnhem: Personenwagens

2020/S 187-450183

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: Mark Bouhuijs
E-mail: m.bouhuijs@gelderland.nl
Telefoon: +31 618437893
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gelderland.nl
Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=146768
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huurauto's en aanverwante dienstverlening

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34110000 Personenwagens
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Openbare Europese aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor "Huurauto's en aanverwante dienstverlening".

De Raamovereenkomst heeft een duur van twee jaar, met de optie tot verlenging met tweemaal een periode van één jaar.

Deze opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de economisch meest voordelige Inschrijving (EMVI) heeft uitgebracht. Door middel van deze aanbesteding wenst provincie Gelderland te realiseren dat bij een behoefte aan een huurauto voor een dienstreis op een rechtmatige, snelle en efficiënte wijze invulling gegeven kan worden aan deze behoefte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 480 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34110000 Personenwagens
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Arnhem

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Middels een EU aanbesteding wenst provincie Gelderland met één leverancier een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van huurauto's voor een contractperiode van maximaal vier jaar.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-170889
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Huurauto's en aanverwante dienstverlening

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/07/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Europcar Autoverhuur bv
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 480 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Gelderland
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/09/2020