Suministros - 450211-2020

25/09/2020    S187

Polonia-Gorzów Wielkopolski: Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear

2020/S 187-450211

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 160-389738)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Dirección postal: ul. Kwiatowa 10
Localidad: Gorzów Wielkopolski
Código NUTS: PL43 Lubuskie
Código postal: 66-400
País: Polonia
Persona de contacto: Sekcja ds. Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@go.policja.gov.pl
Teléfono: +48 477911491
Fax: +48 477911495
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.lubuska.policja.gov.pl
Dirección del perfil de comprador: https://platformazakupowa.pl/kwp_gorzow

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w latach 2021–2023

Número de referencia: ZP-9/2020
II.1.2)Código CPV principal
09300000 Electricidad, calefacción, energías solar y nuclear
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w latach 2021–2023”

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w latach 2021–2023.

3. Wykaz punktów poboru energii elektrycznej wraz z danymi logistycznymi, ilości szacunkowe oraz standardy jakościowe zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia –SOPZ”.

4. Ze względu na ograniczoną dopuszczalną ilość znaków literowych w poszczególnych polach ogłoszenia przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w SIWZ i jej załącznikach.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/09/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 160-389738

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.3
En lugar de:

(...) Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany złożyć:

— wykaz dostaw (wzór – zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: (...)

Léase:

(...) Dokumenty wymagane zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany złożyć:

a.1) wykaz dostaw (wzór – zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga: (...)

a.2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. ze zm.). Ze złożonego dokumentu musi wynikać spełnianie warunku opisanego w pkt XI ppkt 2 lit. b) SIWZ.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunek musi być spełniony przez co najmniej jednego z konsorcjantów, który będzie realizował tę część zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania uprawnień.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 25/09/2020
Hora local: 11:15
Léase:
Fecha: 07/10/2020
Hora local: 11:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: