Suministros - 450213-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 187-450213

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 149-364802)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych
Adres pocztowy: ul. Żwirki i Wigury 9/13
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Chodorek
E-mail: czi.wzp@mon.gov.pl
Tel.: +48 261848159
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zamowienia-czcsz.wp.mil.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu wirtualnego laboratorium mechanicznego

Numer referencyjny: 2616.34.2020.AC
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu wirtualnego laboratorium mechanicznego, z podziałem na 3 (trzy) części:

— część nr 1 – rozszerzenie posiadanej obecnie licencji ANSYS HPC Workgroup 64 wraz ze wsparciem technicznym do licencji ANSYS HPC Workgroup 256 wraz ze wsparciem technicznym do 31.12.2021,

— część nr 2 – dostarczenie dodatkowych modułów translatorów do oprogramowania NX wraz ze wsparciem technicznym,

— część nr 3 – dostawa skanera 3D.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 149-364802

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/09/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: