Suministros - 450214-2020

25/09/2020    S187

Polska-Katowice: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 187-450214

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 149-364839)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adres pocztowy: ul. Ziołowa 45/47
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-635
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mateusz Karpiński
E-mail: mkarpinski@gcm.pl
Tel.: +48 323598955
Faks: +48 322029501
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gcm.pl
Adres profilu nabywcy: https://gcm.logintrade.net/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Serwis oprogramowania

Numer referencyjny: DZ.3321.122.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest serwis oprogramowania, zad. 1 – System informacji prawnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2b i 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 149-364839

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 22/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 22/09/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

11.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej najpóźniej do dnia 7 października 2020 r. do godz. 11.00.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 października 2020 r. o godz. 11.15 za pośrednictwem platformy zakupowej.