29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Dostawy - 450220-2021

06/09/2021    S172

Dania-Nørresundby: Pompy grzewcze

2021/S 172-450220

Okresowe ogłoszenie informacyjne – zamówienia sektorowe

Niniejsze ogłoszenie jest tylko okresowym ogłoszeniem informacyjnym

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Aalborg Forsyning
Krajowy numer identyfikacyjny: 33 16 46 10
Adres pocztowy: Stigsborg Brygge 5
Miejscowość: Nørresundby
Kod NUTS: DK05 Nordjylland
Kod pocztowy: 9400
Państwo: Dania
Osoba do kontaktów: Signe Joest Jakobsen
E-mail: signe.jakobsen@aalborg.dk
Tel.: +45 25200277
Adresy internetowe:
Główny adres: https://aalborgforsyning.dk/
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e6ca74be-6494-494f-ba13-4432e98e0c19/homepage
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sea Water Heat Pump System

II.1.2)Główny kod CPV
42511110 Pompy grzewcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Aalborg Forsyning is in the market for an electric seawater heat pump using resources from the fjord in Northern

Jutland (in Danish: Limfjorden). Project location: Nefovej 50, 9310 Vodskov, Denmark.

The purpose of sending out this information is to inform the market of the preliminary/expected commercial basis conditions

of the project.

We shall encourage all interested to respond on the information, allowing us to create the most appropriate demands and

conditions in the tender documents.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe
42120000 Pompy i sprężarki
42122130 Pompy wodne
42123000 Sprężarki
42511100 Wymienniki ciepła
42511110 Pompy grzewcze
45232152 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
50500000 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających, pojemników metalowych i maszyn
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: DK05 Nordjylland
II.2.4)Opis zamówienia:

Please open "Sea Water Heat Pump System - Aalborg - Market Dialogue - Commercial Project information" for further description of the expected/

preliminary basis conditions of the project.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
19/11/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

End date: sending/uploading comments: 22 September 2021 13:00:00

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2021