Suministros - 450231-2020

25/09/2020    S187

Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

2020/S 187-450231

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 167-402947)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komenda Główna Straży Granicznej
Adres pocztowy: al. Niepodległości 100
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-514
Państwo: Polska
E-mail: zp.bf.kg@strazgraniczna.pl
Tel.: +48 225004707
Adresy internetowe:
Główny adres: www.strazgraniczna.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja systemu telekomunikacyjnego – modernizacja systemu wideokonferencji

Numer referencyjny: 36/BF/BŁiI/20
II.1.2)Główny kod CPV
32232000 Sprzęt wideokonferencyjny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu wideokonferencji poprzez doposażenie w dodatkowe urządzenia oraz zwiększenie ilości licencji.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 167-402947

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie zwiazany ofertą
Zamiast:
Data: 27/11/2020
Powinno być:
Data: 29/11/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 11:15
Powinno być:
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 11:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: