Suministros - 450236-2020

25/09/2020    S187

Polska-Stawiguda: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

2020/S 187-450236

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 153-374366)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Stawiguda
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 10
Miejscowość: Stawiguda
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 11-034
Państwo: Polska
E-mail: budownictwo@stawiguda.pl
Tel.: +48 895126824
Faks: +48 896500360
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.stawiguda.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia

Numer referencyjny: BiZ/OA.271.1.20.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji e-usług wraz z usługą wdrożenia, integracji i szkolenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/09/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 153-374366

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 09:45
Powinno być:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 09:45
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 29/09/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: